http://ia600506.us.archive.org/16/items/suadmonnet-plengmon1/17..mp3 http://www.bodhigaya980.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 คลังภาพ

 คณะปรึกษากิตติมศักดิ์

 ติดต่อเรา

ห้องธรรมวิจัยพุทธิพโล

พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี แคว้นวังสะ โดย พระอาจารย์สุชิน สุทฺธจิตฺโต ดร. วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยายเรื่อง การเขียนในพุทธศาสนา ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

กาสีปริทัศน์ โดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

“เทคนิคการเขียนบทความ” โดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

ศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีกับการแก้ปัญหาสังคม โดย พระเมธีวรญาณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาปาฏลีบุตร โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร

บรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต ดร. วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม วันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บรรยายเรื่อง “สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม" ภาคที่ ๓ และ ๔ บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๓ และ ๔ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

“สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม” ภาคที่ ๑ และภาคที่ ๒ บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาลุมพินีวัน โดย พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธภพุทธภูมิศึกษา เมืองราชคฤห์ โดย พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ดร. บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษานครกบิลพัสดุ์ และพุทธภูมิศึกษาเทวทหนคร โดย พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ บรรยายแทนโดย พรุครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บรรยายเรื่ื่อง ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ โดย พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที, ปธ. ๙, พธ.ม.) วันที่ ๕ และ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาปิปผลาหวา โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต บรรยายเมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภููมิศึกษานครสาเกตุ โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต บันทึกการบรรยายเมื่อช่วงบ่าย วันที่๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ บรรยายโดย พระเมธีวรญาณ

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อฯ บรรยายโดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาเมืองไวสาลี โดย พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ, ดร. รับหน้าที่บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ธรรมชาติบำบัด บรรยายโดย คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์

บันทึกการบรรยาย พุทธภูมิศึกษาเมืองนาลันทา โดย พระครูปริยัติธรรมวิเทศ ดร., บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ประติมากรรมนำการเผยแผ่ บรรยาโดยพระาชรัตนรังษี

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ การบริหารแบบนักการทูต บรรยาโดยพระราชรัตนรังษี

พุุทธภูมิศึกษากุสินารา โดย พระครูนิโครธบุญญากร ๑๔ ๑๕ ๑๖ กรกฏาคา พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาสาวัตถี โดย ท่านพระครูปริยัติโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๘ ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธพลิกโลก : สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม บรรยายโดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร

ธรรมวิภาพ บรรยายโดย คุณสุรจิต จามรมาน

วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูวรธรรมานุกิจ

ธรรมวิภาพ โดย คุณสุรจิต จามรมาน

ธัมมจักกัปปวัตนสูตรวิเคราะห์ โดย พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์

การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อวิทยุ โดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

พระไตรปิฎกศึกษา โดย พระมหา ดร.ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล

พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาสังคม โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

การแสดงธรรมและการเผยแผ่: หน้าที่สำคัญของพระธรรมทูต โดย พระราชปฏิภาณมุนี

AEC เชื่อมการค้าพระพุทธศาสนาเชื่อมสุวรรณภูมิ โดย คุณสุภชัย วีระภุชงค์

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ แดนพุทธภูมิ

เตรียมพร้อมสู่ห้องเรียนพระพุทธเจ้า

เมืองโกสัมพี

ย้อนรอยประวัติศาสตร์นครสาวัตถี

พุทธสาวก-สาวิกา และโบราณสถานนครสาวัตถี

การอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาฮินดีในชีวิตประจำวัน

พระไตรปิฎกศึกษาเชิงวิเคราะห์และพุทธวิธีการสอน

สัมภาระวิบาก กว่าจักเป็นพระพุทธเจ้า

Buddhism in India at Kusinagar and Myanmar

ธรรมภาคภาษาอังกฤษ

พุทธสุขภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ

พุทธศิลป์สถาปัตยกรรม

ศิลปะการออกแบบตกแต่งภายในเชิงพุทธ

ภูษาภารตาภรณ์

อาคารสวยด้วยสถาปัตย์

บทความน่าสนใจ

สนทนากับ พระครูสุตตธรรมประภาส

สนทนากับ พระอาจารย์ใส สุรปญฺโญ

"เปะปะกถา" หรือ "จับฉ่ายเทศนา" โดย พระเดชพระคุณ พระเทศโพธิวิเทศ

สัมภาษณ์ พระอธิการภีรธรรม ชินวํโส พรธรรมทูตรุ่นที่ ๖

ตัวอย่างบทความจาก วิชาเขียนบทความทางพุทธศาสนา โดยพระประสิทธิ์

สนธนากับพระศรีธนนชัย สันตมโน

พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาพาราณสี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

ด.ร.เอ็มเบ็คก้า ผู้นำชาวพุทธยุคใหม่ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษานาลันทา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาไวศาลี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาเมืองปาฏลีบุตร บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาราชคฤห์ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาเมืองสาเกต บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

อนาคาริกธรรมปาละวีรบุรุษชาวพุทธ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

มหาตมะคานธี วีรบุรุษชาวอินเดีย บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาลุมพินี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษากบิลพัสดุ์อินเดีย บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาสาวัตถี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พระเจ้าอโศกมหาราชจักรพรรดิ์ชาวพุทธ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษากุสินารา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

ตระหนักรู้คุณของพระพุทธเจ้า

องคุลิมาล (อหิงสา)...ยุติความรุนแรงด้วยความไม่รุนแรง

กฏศาสนา กฏวัฒนธรรม กฎหมาย ดูแลโลกได้อย่างไร

อปริหานิยธรรมสร้างสังคมเข้มแข็ง

คุณของพระพุทธเจ้ากับความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย

“เทคนิคการเขียนบทความ” โดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

“เทคนิคการเขียนบทความ” โดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
กิจกรรมพระธรรมทูตรุ่นที่ ๖ ประจำวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
ฟังบรรยาย และภาคปฏิบัติการเขียนบทความ

ภาคเช้า “เทคนิคการเขียนบทความ” โดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร

เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความเป็นพระธรรมทูต ที่เป็นได้เพราะจิตวิญญาณ เป็นได้เพราะความเสียสละ เป็นได้เพราะได้ถวายชีวิตนี้แล้วกับพระศาสนา โดยพระทูตที่คนไทยมักจะลืมเลือนไป ทั้งที่เป็นต้นแบบของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศที่มีผลงานเป็นที่โดดเด่นมากที่สุดรูปหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย คือ หลวงพ่อพระอุบาลี ที่ได้นำร่มธงพระพุทธศาสนากลับไปสู่ประเทศศรีลังกา ในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา โดยหลวงพ่อพระอุบาลี ใช้เวลาเพียงแค่ ๓ ปี กลับสามารถสถาปนาคณะสงฆ์นิกายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศศรีลังกาที่เรียกว่า อุบาลีวงศ์ หรือ สยามวงศ์ ขึ้นมาได้ โดยท่านให้การบวชพระทั้งหมดไป ๗๐๐ รูป บรรพชาสามเณรอีกกว่า ๓,๐๐๐ รูป ซึ่งสามเณรรุ่นแรกๆ ที่ท่านได้บวชเป็นพระให้ คือ สามเณรสรณังกร ก็ได้กลายเป็นพระสังฆราช พระองค์แรกของประเทศนี้สืบต่อมา ไม่เพียงเท่านี้ หลวงพ่อพระอุบาลียังเป็นผู้ริเริ่มการจัดงานแห่พระบรมสารีริกธาตุที่เมืองแคนดี้ ที่มีสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้อีกด้วย นี่เป็นความยิ่งใหญ่ของพระธรรมทูตไทยที่ชื่อว่าอุบาลี โดยที่สุดท่านก็ไปมรณภาพอยู่ที่นั่นไม่ได้กลับมาสู่ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนอีกเลย

จากนั้นพระวิทยากรได้กล่าวถึงพระโสณะ ที่นำพระพุทธศาสนาเข้าสู่สุวรรณภูมิพร้อมคณะ ในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช โดยเล่าถึงการทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละของท่าน ซึ่งท่านใช้เวลาทั้งหมด ๒๙ ปี จนมรณภาพในปี พ.ศ.๒๖๔ (ตามหลักฐานอักษรเทวนาคีที่พึ่งขุดค้นเจอจากคูบัว จ.ราชบุรี) พระโสณะเป็นผู้ที่ทุ่มเท เสียสละ แม้แต่ชีวิตของท่านก็มอบไว้ในแผ่นดินที่ท่านนำพระพุทธศาสนามาให้ นี่คือความยิ่งใหญ่ในหน้าที่ของพระธรรมทูตตั้งแต่อดีตมา จากนั้นจึงกล่าวถึงพระธรรมทูตรูปสำคัญๆ จนมาถึงยุคปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างของการทำงานของพระธรรมทูต โดยมาจบที่การเผยแผ่ธรรมของหลวงพ่อเจ้าคุณสุเมโธ ลูกศิษย์หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง ที่พระวิทยากรเล่าให้ฟังว่า เคยฟังจากหลวงพ่อพระเทพโพธิวิเทศ ที่ได้เจอหลวงพ่อสุเมโธ บนเครื่องบิน บินมาที่พุทธคยา เมื่อปีหรือสองปีก่อน ซึ่งหลวงพ่อสุเมโธบอกถึงวิธีการเผยแผ่ของท่านให้หลวงพ่อเจ้าคุณฯ ของเราฟังว่า ท่านใช้เพียง ๒ ประโยคกับพวกฝรั่ง คือ มาอยู่ด้วยกันไหม? และ มาปฏิบัติด้วยกันไหม? ซึ่งพระวิทยากรจึงได้ขมวดปมของเรื่องว่า “การประกาศพระศาสนา ถ้าเราดีจริง สิ่งที่เราทำ คำที่เราพูด มันล้วนแต่เป็นของมีผลใหญ่ทั้งสิ้น”

จากนั้นจึงได้กล่าวถึงเทคนิคการเขียนบทความว่า “การเขียนบทความที่ดีนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ถ้าใครเป็นมือใหม่ก็ต้องใช้เวลาฝึกฝน เพราะว่าเรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่กับความขยัน และทักษะในด้านภาษามากกว่า”

โดยเทคนิคการเขียนนั้น ประกอบด้วย
๑. เขียนให้อ่านง่าย ให้ชัดเจน ให้จำได้ไว ให้เพลิดเพลิน และให้ประโยชน์
๒. เขียนให้ถูกเป้า ให้อยู่ในประเด็น อย่าวกวน อย่าเปะปะ
๓. พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ยาก ศัพท์สูง ศัพท์เทคนิค
๔. เขียนแต่ละประโยคให้เป็นประโยคสั้นหรือวรรคสั้น แต่กินความมาก อย่าเขียนติดกันเป็นก้อนใหญ่
๕. รู้จักแก้ไขเมื่อเขียนเสร็จ
๖. พยายามแสดงความคิดเห็นของตนลงสู่บทความเพิ่มเสน่ห์และเอกลักษณ์
๗. พาดหัวให้โดนใจ และจับประเด็นให้อยู่หมัด

เคล็ดลับ “เกริ่นนำตื่นเต้นน่าสนใจ รู้จักใช้ประโยคทอง เนื้อหาสอดคล้องกลมกลืน และสรุปชื่นมื่นประทับใจ”

จากนั้นพระวิทยากรจึงกล่าวถึงการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วย “สันทัสนา” คือ มีความแจ่มแจ้งชัดเจน เหมือนการหงายของที่คว่ำ, “สมาทปนา” จูงใจให้อยากปฏิบัติตาม, “สมุทเตชนา” เกิดความอาจหาญ มีความเพียรที่จะทำ และ “สัมปหังสนา” มีความรื่นเริงในธรรม โดยยกตัวอย่างหลวงพ่อปัญญานันทะ แล้วสรุปประเด็นว่าถ้าสามารถนำ ๔ ประการนี้ลงมาเป็นองค์ประกอบของการเขียนใส่ในบทความได้ ก็ถือว่ายอดเยี่ยมและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง

จากนั้นพระวิทยากรจึงได้นำบทความของพระรูปสำคัญๆ เช่น พระพรหมบัณฑิต และท่านอื่นๆ มานำเสนอและวิเคราะห์ให้พระในโครงการได้ทำความเข้าใจประมาณ ๓-๔ บทความ

พระมหาเศรษฐศิริ ปภสฺสโร ถามว่า จะสามารถเปิดบทความที่พระวิทยากรใช้ลงหนังสือพิมพ์ให้ดู แล้ววิเคราะห์ทีละส่วนให้ฟังได้หรือไม่ พระวิทยากรตอบว่า ได้ แต่ขอไว้เป็นช่วงบ่าย จากนั้นจึงยุติการเรียนในภาคเช้าลง

ภาคบ่าย “บรรณลิขิตปฏิบัติ” โดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร

เกริ่นนำก่อนเข้าสู่เนื้อหาด้วยเรื่องการประกาศพระศาสนาโดยการเข้าถึงชาวประชาของประเทศนั้นๆ จากนั้นพระวิทยากรได้กล่าวถึงท่านโคเอนก้า วิปัสสนาจารย์ใหญ่ชาวอินเดีย ที่หายจากโรคไมเกรนที่รุมเร้ามานานจากการเจริญวิปัสสนา และการลงทุนสร้างมหาเจดีย์วิปัสสนาที่เมืองมุมไบ ของมหาเศรษฐีชาวอินเดียซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านโคเอนก้า และกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระสถูปสาญจี เชื่อมโยงไปสู่เรื่องของความเจริญทางวัตถุและจิตใจของประเทศพุทธต่างๆ เช่น พม่า ทิเบต จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น

จากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่เนื้อหาโดยการเปิดบทความที่พระวิทยากรเขียนลงหนังสือพิมพ์ วิเคราะห์ที่ละส่วนๆ ตามรูปแบบเทคนิคที่ได้กล่าวไว้เมื่อภาคเช้า โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาพิเศษและเกร็ดธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องราวของบทความบ้างเป็นระยะ เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีการกล่าวถึงการเลือกมุมมองของเรื่องราวต่างๆ มาเขียนเป็นบทความ ซึ่งสิ่งที่จะเลือกมาเขียนนั้นเป็นสาระที่วิเคราะห์วิจารณ์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ หรือแสดงมุมมองหรือทัศนะใหม่ในสิ่งที่คนยังไม่ค่อยรู้ก็ได้ แต่ต้องยืนอยู่เป็นหลักฐานและเหตุผลที่เชื่อถือได้

จากนั้นพระวิทยากรจึงให้พระสงฆ์ในโครงการได้ลงมือเขียนบทความส่วนตัวคนละหนึ่งบทเพื่อนำลงหนังสือพุทธพลิกโลก จนถึงเวลาอันสมควรเมื่อทุกรูปทำงานเสร็จแล้ว จึงได้ยุติการเรียนการสอนในภาคบ่ายลง

 

view

สถิติ

เปิดเว็บ21/07/2011
อัพเดท19/07/2015
ผู้เข้าชม305,834
เปิดเพจ329,262

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐
view