http://ia600506.us.archive.org/16/items/suadmonnet-plengmon1/17..mp3 http://www.bodhigaya980.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 คลังภาพ

 คณะปรึกษากิตติมศักดิ์

 ติดต่อเรา

ห้องธรรมวิจัยพุทธิพโล

พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี แคว้นวังสะ โดย พระอาจารย์สุชิน สุทฺธจิตฺโต ดร. วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยายเรื่อง การเขียนในพุทธศาสนา ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

กาสีปริทัศน์ โดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

“เทคนิคการเขียนบทความ” โดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

ศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีกับการแก้ปัญหาสังคม โดย พระเมธีวรญาณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาปาฏลีบุตร โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร

บรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต ดร. วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม วันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บรรยายเรื่อง “สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม" ภาคที่ ๓ และ ๔ บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๓ และ ๔ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

“สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม” ภาคที่ ๑ และภาคที่ ๒ บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาลุมพินีวัน โดย พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธภพุทธภูมิศึกษา เมืองราชคฤห์ โดย พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ดร. บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษานครกบิลพัสดุ์ และพุทธภูมิศึกษาเทวทหนคร โดย พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ บรรยายแทนโดย พรุครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บรรยายเรื่ื่อง ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ โดย พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที, ปธ. ๙, พธ.ม.) วันที่ ๕ และ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาปิปผลาหวา โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต บรรยายเมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภููมิศึกษานครสาเกตุ โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต บันทึกการบรรยายเมื่อช่วงบ่าย วันที่๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ บรรยายโดย พระเมธีวรญาณ

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อฯ บรรยายโดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาเมืองไวสาลี โดย พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ, ดร. รับหน้าที่บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ธรรมชาติบำบัด บรรยายโดย คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์

บันทึกการบรรยาย พุทธภูมิศึกษาเมืองนาลันทา โดย พระครูปริยัติธรรมวิเทศ ดร., บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ประติมากรรมนำการเผยแผ่ บรรยาโดยพระาชรัตนรังษี

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ การบริหารแบบนักการทูต บรรยาโดยพระราชรัตนรังษี

พุุทธภูมิศึกษากุสินารา โดย พระครูนิโครธบุญญากร ๑๔ ๑๕ ๑๖ กรกฏาคา พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาสาวัตถี โดย ท่านพระครูปริยัติโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๘ ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธพลิกโลก : สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม บรรยายโดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร

ธรรมวิภาพ บรรยายโดย คุณสุรจิต จามรมาน

วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูวรธรรมานุกิจ

ธรรมวิภาพ โดย คุณสุรจิต จามรมาน

ธัมมจักกัปปวัตนสูตรวิเคราะห์ โดย พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์

การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อวิทยุ โดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

พระไตรปิฎกศึกษา โดย พระมหา ดร.ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล

พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาสังคม โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

การแสดงธรรมและการเผยแผ่: หน้าที่สำคัญของพระธรรมทูต โดย พระราชปฏิภาณมุนี

AEC เชื่อมการค้าพระพุทธศาสนาเชื่อมสุวรรณภูมิ โดย คุณสุภชัย วีระภุชงค์

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ แดนพุทธภูมิ

เตรียมพร้อมสู่ห้องเรียนพระพุทธเจ้า

เมืองโกสัมพี

ย้อนรอยประวัติศาสตร์นครสาวัตถี

พุทธสาวก-สาวิกา และโบราณสถานนครสาวัตถี

การอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาฮินดีในชีวิตประจำวัน

พระไตรปิฎกศึกษาเชิงวิเคราะห์และพุทธวิธีการสอน

สัมภาระวิบาก กว่าจักเป็นพระพุทธเจ้า

Buddhism in India at Kusinagar and Myanmar

ธรรมภาคภาษาอังกฤษ

พุทธสุขภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ

พุทธศิลป์สถาปัตยกรรม

ศิลปะการออกแบบตกแต่งภายในเชิงพุทธ

ภูษาภารตาภรณ์

อาคารสวยด้วยสถาปัตย์

บทความน่าสนใจ

สนทนากับ พระครูสุตตธรรมประภาส

สนทนากับ พระอาจารย์ใส สุรปญฺโญ

"เปะปะกถา" หรือ "จับฉ่ายเทศนา" โดย พระเดชพระคุณ พระเทศโพธิวิเทศ

สัมภาษณ์ พระอธิการภีรธรรม ชินวํโส พรธรรมทูตรุ่นที่ ๖

ตัวอย่างบทความจาก วิชาเขียนบทความทางพุทธศาสนา โดยพระประสิทธิ์

สนธนากับพระศรีธนนชัย สันตมโน

พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาพาราณสี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

ด.ร.เอ็มเบ็คก้า ผู้นำชาวพุทธยุคใหม่ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษานาลันทา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาไวศาลี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาเมืองปาฏลีบุตร บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาราชคฤห์ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาเมืองสาเกต บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

อนาคาริกธรรมปาละวีรบุรุษชาวพุทธ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

มหาตมะคานธี วีรบุรุษชาวอินเดีย บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาลุมพินี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษากบิลพัสดุ์อินเดีย บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาสาวัตถี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พระเจ้าอโศกมหาราชจักรพรรดิ์ชาวพุทธ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษากุสินารา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

ตระหนักรู้คุณของพระพุทธเจ้า

องคุลิมาล (อหิงสา)...ยุติความรุนแรงด้วยความไม่รุนแรง

กฏศาสนา กฏวัฒนธรรม กฎหมาย ดูแลโลกได้อย่างไร

อปริหานิยธรรมสร้างสังคมเข้มแข็ง

คุณของพระพุทธเจ้ากับความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย

บันทึกการบรรยาย พุทธภูมิศึกษาเมืองนาลันทา โดย พระครูปริยัติธรรมวิเทศ ดร., บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย พุทธภูมิศึกษาเมืองนาลันทา โดย พระครูปริยัติธรรมวิเทศ ดร., บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ช่วงบ่าย

เรื่อง พุทธภูมิศึกษาเมืองนาลันทา โดย พระครูปริยัติธรรมวิเทศ ดร., บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร

เนื้อหาสาระโดยสรุป

เริ่มต้นกล่าวถึงวัฒนธรรมอินเดีย โดยกล่าวถึงผู้ชายอินเดียว่า ยังมีการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธศาสนา คือ การมอบความเป็นใหญ่ให้แก่ภรรยา โดยไว้วางใจให้ภรรยาทำหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินทั้งหมดภายในบ้าน สามีหาทรัพย์มาได้เท่าไหร่ จะมอบให้กับภรรยาทั้งหมด ซึ่งผู้เป็นสามีตั้งแต่คนยากจนถึงนายกรัฐมนตรี จะต้องเป็นผู้ออกไปซื้อกับข้าวเข้าบ้านด้วยตนเอง ส่วนหน้าที่ในการทำอาหารก็จะเป็นของภรรยา ซึ่งถ้าผู้หญิงเป็นผู้ปรุงอาหารก็จะพิถีพิถันกว่าที่ผู้ชายทำมาก จากนั้นท่านได้แนะนำภาษาฮินดี เช่น คำว่า แม่ ในภาษาฮินดีว่า มาตา, คำว่าพี่สาว คือ ดีดี๊ หรือคำว่าน้องสาว คือ บะฮั้น เป็นต้น

เข้าสู่เนื้อหาของเมืองนาลันทาด้วยการกล่าวถึง บทกลอนสรุปประเด็น คือ

เมือง... พระราชาอุปถัมภก

เมือง... ยกยกการศึกษา

เมือง... คลังสติ-ปัญญา

เมือง... มหาวิทยาลัย

เมือง... มาตุภูมิอัครสาวก

เมือง... วิปโยคเมื่อล่มสลาย

เมือง... พระสงฆ์หลบลี้หนีตาย

เมือง... เป้าหมายทำลายล้างคลังพระธรรม

เมือง... พระถังฯพากเพียรเรียนพระไตรปิฎก

เมือง... ยาจกโห่ก้องร้องระส่ำ

เมือง... หลวงพ่อพุทธองค์ดำ

เมือง... คลาคล่ำผู้คนจน-มี

เมือง... สารีบุตรฉุดแม่จากมิจฉา

เมือง... รถม้าเอื้ออาทรตามวิถี

เมือง... นิพพานพระธรรมเสนาบดี

เมือง... เจดีย์ธาตุขันธ์ลูกกตัญญูฯ

จากนั้นท่านพระครูนิโครธบุญญากรจึงค่อยๆ อธิบายรายละเอียดแต่ละประเด็นไปตามลำดับ โดยมีเกร็ดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประเทศอินเดียสอดแทรกบ้าง เช่น การกล่าวถึงมหาวิทยาลัยในยุคโบราณของอินเดียว่า มี ๔ แห่ง คือ ในเมืองมถุรา ตักสิลา อุชเชนี และนาลันทา ซึ่งนาลันทาจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ชาวต่างชาติรู้จักมากที่สุด หรือจะเรียกว่าเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยนานาชาติก็ได้ หรือเรื่องของขอทาน ซึ่งขอทานในอินเดียจะมีอยู่ ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) ยาจก คือ ผู้ขอ ๒) วณิพก คือ พวกที่ต้องมีการแสดงเพื่อแลกเงิน ๓) อนาถา คือ คนไม่มีที่พึ่ง ไม่มีบ้าน ไม่มีหลักแหล่ง เร่ร่อนไปเรื่อยๆ และ ๔) มหาทุกขตะ คือ คนกินเดน พวกนี้เป็นพวกที่กินของเหลือได้

จากนั้นท่านได้เล่าถึงรายละเอียดในแง่ของประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนาลันทา ตั้งแต่ในสมัยปลายพุทธกาล ที่พระสารีบุตรกลับมาโปรดแม่และนิพพานในบ้านเกิดของตัวเอง พอถึงยุคของพระเจ้าอโศกมหาราช ก็มีการสร้างเจดีย์บูชาพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเอาไว้ นอกจากนี้พระองค์ยังสร้างกุฎิวิหารถวายให้แก่พระสงฆ์ผู้พำนักศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นด้วย... ถึงยุค พ.. ๗๐๐ เป็นยุคของพระนาคารชุนเป็นผู้ปกครองนาลันทา ซึ่งท่านก็ได้ตั้งเป็นสำนักเรียนอย่างเป็นรูปแบบขึ้นมา มีการเรียนการสอนกันอย่างจริงจังในรูปแบบของมหาวิทยาลัย โดยเน้นเรื่องของ “สุญญตา” เป็นหลัก ผ่านไปอีก ๑๐๐ ปี เข้าสู่ยุคสมัยราชวงศ์คุปตะ ซึ่งกษัตริย์ในราชวงศ์นี้ก็สนับสนุนมหาวิทยาลัยนาลันทามาโดยตลอด แล้วท่านอาจารย์พระครูฯ ก็ไล่เรียงลำดับไปเรื่อยจนถึงยุคของพระเจ้าหรรษวรรธนะ (.. ๑๑๔๙ – พ.. ๑๑๙๑) ที่ให้การอุปถัมภ์มหาวิทยาลัยนาลันทาอย่างดีเยี่ยม เรื่อยมาจนเข้าสู่ยุคของราชวงศ์ปาละ ที่กษัตริย์ทุกพระองค์ได้สร้างสังฆารามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงยุคที่นาลันทาถูกกองทัพมุสลิมเตริกทำลายจนย่อยยับ ใน ปี พ.. ๑๗๖๖ ทำให้มหาวิทยาลัยนาลันทาที่เคยยิ่งใหญ่ ต้องถูกกลบฝังไว้ใต้แผ่นดินถึง ๖๒๕ ปี จนถึง พ.. ๒๔๐๓ ท่านเซอร์คันนิ่งแฮม ซึ่งเป็นนักโบราณคดีชาวอังกฤษจึงได้ขุดค้นพบซากของมหาวิทยาลัยนาลันทา และค่อยๆ ทำการเปิดหน้าดินมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน

จากนั้นท่านอาจารย์พระครูฯ จึงกล่าวถึงเรื่องพุทธธรรมในสมัยพุทธกาล ที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปสู่นาลันทาหลายครั้ง โดยมีการแสดงพระสูตรทั้งหมด ๑๒ พระสูตร และกล่าวถึงพุทธสาวกสำคัญของเมืองนี้เล็กน้อย เช่น พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระจุนทะ เป็นต้น

view

สถิติ

เปิดเว็บ21/07/2011
อัพเดท19/07/2015
ผู้เข้าชม302,845
เปิดเพจ324,525

ปฎิทิน

« April 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐
view