http://ia600506.us.archive.org/16/items/suadmonnet-plengmon1/17..mp3 http://www.bodhigaya980.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 คลังภาพ

 คณะปรึกษากิตติมศักดิ์

 ติดต่อเรา

ห้องธรรมวิจัยพุทธิพโล

พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี แคว้นวังสะ โดย พระอาจารย์สุชิน สุทฺธจิตฺโต ดร. วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยายเรื่อง การเขียนในพุทธศาสนา ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

กาสีปริทัศน์ โดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

“เทคนิคการเขียนบทความ” โดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

ศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีกับการแก้ปัญหาสังคม โดย พระเมธีวรญาณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาปาฏลีบุตร โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร

บรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต ดร. วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม วันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บรรยายเรื่อง “สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม" ภาคที่ ๓ และ ๔ บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๓ และ ๔ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

“สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม” ภาคที่ ๑ และภาคที่ ๒ บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาลุมพินีวัน โดย พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธภพุทธภูมิศึกษา เมืองราชคฤห์ โดย พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ดร. บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษานครกบิลพัสดุ์ และพุทธภูมิศึกษาเทวทหนคร โดย พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ บรรยายแทนโดย พรุครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บรรยายเรื่ื่อง ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ โดย พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที, ปธ. ๙, พธ.ม.) วันที่ ๕ และ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาปิปผลาหวา โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต บรรยายเมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภููมิศึกษานครสาเกตุ โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต บันทึกการบรรยายเมื่อช่วงบ่าย วันที่๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ บรรยายโดย พระเมธีวรญาณ

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อฯ บรรยายโดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาเมืองไวสาลี โดย พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ, ดร. รับหน้าที่บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ธรรมชาติบำบัด บรรยายโดย คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์

บันทึกการบรรยาย พุทธภูมิศึกษาเมืองนาลันทา โดย พระครูปริยัติธรรมวิเทศ ดร., บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ประติมากรรมนำการเผยแผ่ บรรยาโดยพระาชรัตนรังษี

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ การบริหารแบบนักการทูต บรรยาโดยพระราชรัตนรังษี

พุุทธภูมิศึกษากุสินารา โดย พระครูนิโครธบุญญากร ๑๔ ๑๕ ๑๖ กรกฏาคา พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาสาวัตถี โดย ท่านพระครูปริยัติโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๘ ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธพลิกโลก : สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม บรรยายโดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร

ธรรมวิภาพ บรรยายโดย คุณสุรจิต จามรมาน

วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูวรธรรมานุกิจ

ธรรมวิภาพ โดย คุณสุรจิต จามรมาน

ธัมมจักกัปปวัตนสูตรวิเคราะห์ โดย พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์

การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อวิทยุ โดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

พระไตรปิฎกศึกษา โดย พระมหา ดร.ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล

พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาสังคม โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

การแสดงธรรมและการเผยแผ่: หน้าที่สำคัญของพระธรรมทูต โดย พระราชปฏิภาณมุนี

AEC เชื่อมการค้าพระพุทธศาสนาเชื่อมสุวรรณภูมิ โดย คุณสุภชัย วีระภุชงค์

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ แดนพุทธภูมิ

เตรียมพร้อมสู่ห้องเรียนพระพุทธเจ้า

เมืองโกสัมพี

ย้อนรอยประวัติศาสตร์นครสาวัตถี

พุทธสาวก-สาวิกา และโบราณสถานนครสาวัตถี

การอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาฮินดีในชีวิตประจำวัน

พระไตรปิฎกศึกษาเชิงวิเคราะห์และพุทธวิธีการสอน

สัมภาระวิบาก กว่าจักเป็นพระพุทธเจ้า

Buddhism in India at Kusinagar and Myanmar

ธรรมภาคภาษาอังกฤษ

พุทธสุขภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ

พุทธศิลป์สถาปัตยกรรม

ศิลปะการออกแบบตกแต่งภายในเชิงพุทธ

ภูษาภารตาภรณ์

อาคารสวยด้วยสถาปัตย์

บทความน่าสนใจ

สนทนากับ พระครูสุตตธรรมประภาส

สนทนากับ พระอาจารย์ใส สุรปญฺโญ

"เปะปะกถา" หรือ "จับฉ่ายเทศนา" โดย พระเดชพระคุณ พระเทศโพธิวิเทศ

สัมภาษณ์ พระอธิการภีรธรรม ชินวํโส พรธรรมทูตรุ่นที่ ๖

ตัวอย่างบทความจาก วิชาเขียนบทความทางพุทธศาสนา โดยพระประสิทธิ์

สนธนากับพระศรีธนนชัย สันตมโน

พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาพาราณสี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

ด.ร.เอ็มเบ็คก้า ผู้นำชาวพุทธยุคใหม่ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษานาลันทา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาไวศาลี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาเมืองปาฏลีบุตร บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาราชคฤห์ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาเมืองสาเกต บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

อนาคาริกธรรมปาละวีรบุรุษชาวพุทธ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

มหาตมะคานธี วีรบุรุษชาวอินเดีย บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาลุมพินี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษากบิลพัสดุ์อินเดีย บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาสาวัตถี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พระเจ้าอโศกมหาราชจักรพรรดิ์ชาวพุทธ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษากุสินารา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

ตระหนักรู้คุณของพระพุทธเจ้า

องคุลิมาล (อหิงสา)...ยุติความรุนแรงด้วยความไม่รุนแรง

กฏศาสนา กฏวัฒนธรรม กฎหมาย ดูแลโลกได้อย่างไร

อปริหานิยธรรมสร้างสังคมเข้มแข็ง

คุณของพระพุทธเจ้ากับความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย

พุทธภูมิศึกษาพาราณสี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาพาราณสี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

บันทึกการบรรยาย

หัวข้อ พุทธภูมิศึกษาพาราณสี
บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร
วันที่   ๒๓   กันยายน  ๒๕๕๖

เพื่อความเป็นที่  ๑

                ๑. ปฐม  เทศนาอริยสัจจ์

                ๒. ปฐม  อุบัติอริยสงฆ์

                ๓. ปฐม  พรรษาพระพุทธองค์

                ๔. ปฐม  วงศ์อุบาสิกา

                ๕. ปฐม  บิดาอุบาสก

                ๖. ปฐม  ศกประกาศศาสนา

                ๗. ปฐม  ความงามพระปฏิมา

                ๘. ปฐม  พาราฯพุทธสัญจร

                ๙. ปฐม  มหาวิทยาลัย

               ๑๐. ปฐม  ยิ่งใหญ่คงคาชื่อกระฉ่อน

               ๑๑. ปฐม  แพรไหมเลิศผ้าอาภรณ์

               ๑๒. ปฐม  นครแห่งอารยธรรม

ประวัติศาสตร์พาราณสี

                 พาราณสี  เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดของอินเดียที่ไม่เคยล่มสลาย กระทั่งชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของวัฒนธรรมแห่งภารตชน 

                สมัยพุทธกาล  เป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสี  ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำคงคาเป็นเมืองถูกเสนอชื่อให้มาปรินิพพาน  ๑  ใน   ๖  เมือง

                คำว่า   พาราณสี มาจากคำว่า  วรุณะ +  อสี  ทั้ง  ๒  คำนี้เป็นชื่อของแม่น้ำ    เมื่อนำมารวมกันจึงได้คำว่า  พาราณสี

              ในกปิลชาดก   มาจากคำว่า   วานร +  สีสะ =  วานรสีสะ  =  วานรสี

               เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์   ๑ ใน ๗  เมืองของอินเดีย   คือ   ๑) หริทวาร์      ๒) อุชเชน  ๓) อโยธยา    
๔)  มถุรา     ๕) ทวารก   ๖)  กาญจีปุรัม   และ  ๗)  พาราณสี

             ในชาดกยังพบว่ามีชื่อเรียกอีกคือ   -สุรุนธนคร   -สุทรรศนนคร – ปุปผาวดีนคร  -พรหมวัฒนนคร  -รัมมนคร   - กาสีสุระ    -รามนคร

-   สมัยอังกฤษปกครอง  เรียกว่า  บนารัส   หรือ  เบนาเรส

-  ปุสสะสัมมาสัมพุทธเจ้า  อุบัติที่นครกาสิกะ  (พาราณสี)   โอรสชัยเสน + สิริมา  พระชายากีสาโคตมี, โอรสนาม  อนุปมะ ตรัสรู้ใต้ต้นมะขามป้อมและกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า  (มีพระเจ้ากิกีเป็นเจ้าเมือง บิดาพรหมทัตต์ พราหมณ์)  (มารดา  ธนวดี)  (ภรรยา สุนันทา) บุตรวิชิตเสน  ตรัสรู้ใต้ต้นไทร

                โคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยมาเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์  ณ  เมืองนี้  ๔๒๗  ชาติ  ( ๕๔๗ )  เกิดเป็นนกพิราบ, ยูง, แขกเต้า,  แร้ง,  กา,  หงส์,  ช้าง,  ม้า,  โค, หมู,  เสือ,  ลิง, ราชสีห์,  สุนัข,  กวาง,

ลา,  มนุษย์,  ราชา,  อำมาตย์,  ปุโรหิต,  พ่อค้า,  มานพ,  ฤาษี,  ดาบส,  นายครวญช้าง   ฯลฯ

ในทศชาติ  เกิด ๒  ครั้งคือ  เตมีย์ใบ้  -  สุวรรณสาม

ในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐  พาราณสีจะมีนามว่า  “เกตุมดี”  ราชานามว่า  “สังขะ  พระศรีอาริยะเมตไตรย”  จะอุบัติในตระกูลพราหมณ์  พระเจ้าเสขะ ก็ได้อุปสมบทสำเร็จอรหันต์  มนุษย์จะมีอายุ ๘ หมื่นปี   ส่วนผู้หญิงสาวมีอายุ  ๘  พันปีจึงจะมีสามี

เมืองสารนาถ

               สารนาถ  คือ  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  ๑  ใน  ๔  สังเวชนียสถาน ได้แก่  ที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปวัตตนสูตร  อยู่ห่างจากเมืองพาราณสี   ๘ กิโลเมตร

              ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  คือ อิสิ + ปตน  + มฤค + ทาย + วน   คือ ป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเป็นที่ตกลงของเหล่าฤาษี

-             สารนาถ คือ   สารังค + นาถ =    สารนาถ แปลว่า “ที่พึ่งของกวาง”  (สารังคะ  =  กวาง ) เป็นที่แสดงปฐมเทศนา  ชื่อ “ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร”  

-  เป็นที่เกิดสังฆรัตนะ   พระรัตนตรัยและแสดงพระสูตรมากถึง  ๕๓  พระสูตร

-  ที่เกิดของวันอาสาฬหบูชา

-  ที่ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา

 

โบราณคดี

                สารนารถก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี พระพุทธองค์เสด็จมาโปรดหมู่ปัญจวัคคีย์ และลูกชายเศรษฐีเมืองพาราณสี นามว่า ยสกุลบุตรพร้อมด้วยหมู่สหาย ทำให้เป็นแดนเกิดสังฆรัตนะ พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ ณ แผ่นดินนี้ โดยมีพระอรหันต์สาวกในโลกขณะนั้น ๖๐ องค์จึงส่งไปประกาศพระพุทธศาสนา ยังทิศาภาคอาณาจักรอื่น ๆ

                เมื่อพระพุทธศาสนาเริ่มแผ่ขยาย จึงได้มีผู้ให้การอุปถัมภ์สงฆ์ ณ อิสิปตนมฤคทายวันเรื่อยมา อาทิ สุปปิยะ-สุปปิยา สองสามีภรรยาตระกูลของนันทิยมานพ และอุบาสกธัมมทินนา ด้วยการสร้างเสนาสนะถวายคิลานเภสัช ปรนนิบัติภิกษุสงฆ์

                หลังพุทธปรินิพพาน จึงเป็นมหาสังฆาราม สถานที่พำนักอาศัยแห่งหมู่พระอริยสาวกผู้มั่นคงดำรงการศึกษาและสัมมาปฏิบัติเรื่อยมา

                จวบพุทธศักราช ๒๓๔ พระเจ้าอโศกมหาราช เสด็จธรรมยาตรา ซึ่งมีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระนำเสด็จ พร้อมหมู่สงฆ์ องค์เสนาอำมาตย์ ราชบริพาร มาสักการะสถานที่แสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรของพระพุทธศากยมุนี ณ อิสิปตนมฤคทายวัน พร้อมสร้างพุทธมหาเจติยสถานสถูปไว้เป็นอนุสรณ์ ดังนี้

                                ๑.ธัมเมกขสถูป    สถานที่แสดงปฐมเทศนาธัมมจักร

๒.ธัมมราชิกสถูป  สถานที่แสดงอนัตตลักขณสูตร

                                ๓.ยสเจดีย์  สถานที่แสดงธรรมโปรดยสเศรษฐีและบิดา

๔.เจาคัณฑีสถูป สถานที่พบกับปัญจวัคคีย์ก่อนแสดงธรรม

                พุทธศักราช ๓๙๕ พระเจ้าอัคนิมิตร แห่งราชวงศ์สุงคะ ได้สร้างกำแพงหินทรายแดง แกะสลักรอบบริเวณพุทธสถานอิสิปตนมฤคทายวัน พร้อมให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาพอสมควร

พุทธศักราช ๖๒๒ พระเจ้ากนิษกมหาราช แห่งราชวงศ์กุษาณะ จากมหานครปุรุษปุระแห่งอัฟกานิสถาน มีพระราชศรัทธามั่นทำการสร้างรูปแกะสลัก พระพุทธปฏิมาและพระโพธิสัตว์ ทำร่มจากหินทราย ถวายเป็นพุทธบูชาไว้ ณ มหาสังฆารามที่นี่ ราชวงศ์กุษาณะรุ่งเรืองอยู่แถบเหนือให้การอุปถัมภ์ศิลปะพุทธ ทั้งแบบ มถุราและคันธาระจนถึง พ.ศ. ๗๖๓

                พุทธศักราช ๘๖๓ ราชวงศ์คุปตะโดยพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ ๑ (ชื่อเหมือนจันทรคุปต์แห่งราชวงศ์มรญาพระเจ้าปู่ของพระเจ้าอโศกมหาราช) เรืองอำนาจขึ้น ได้ให้งานอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี

                พุทธศักราช ๙๒๓ – ๙๕๘ พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ ๒ (วิกรมาทิตย์) ได้ย้ายเมืองหลวงจากปาฏลีบุตร มาที่อโยธยา ราชวงศ์คุปตะ รุ่งเรืองอยู่ ๒๒๐ ปี แม้กษัตริย์ส่วนใหญ่จะเป็นฮินดู แต่ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ในยุคนี้เองศิลปะแบบคันธาระหายไป ศิลปะแบบคุปตะเจริญมาแทนที่

                พุทธศักราช ๙๔๕ (ค.ศ.๔๐๒) หลวงจีนฟานเหียนจากเมืองจีนข้ามทะเลทรายโกบี มาแควันคันธาระ, ปุรุษปุระ, ตักกสิลา ,กบิลพัสดุ์ นมัสการส่งเวชนียสถาน ๔ ตำบลและได้มาศึกษาที่เมือง ปาฏลีบุตร ในสมัยราชวงศ์คุปตะนาน ๑๐ ปี จึงมีจดหมายเหตุเกี่ยวกับมหาสังฆารามอิสิปตนมฤคทายวัน

                พุทธศักราช ๙๕๐-๑๐๕๐ มหาสังฆารามอิสิปตนมฤคทายวัน ได้ถูกทำลายจากพวกพราหมณ์ ที่มีแผนกลืนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยแต่งคัมภีร์ “วิษณุปูรณะ” ให้พระนารายณ์อวตารมาเป็นพระพุทธเจ้า เรียกว่า พุทธาวตาร เป็นพระนารายณ์ปาง “มายาโมหะ” เป็นช่วงราชวงศ์คุปตะอ่อนแอลงอย่างมาก

                พุทธศักราช ๑๐๔๐ พวกหูนะ หรือฮั่นขาว เป็นชนเผ่าเร่ร่อนมาจากเอเชียตอนเหนือ บุกครอบครองชมพูทวีป และทำลายสังฆาราม อิสิปตนมฤคทายวัน ซ้ำอีกรอบ อันเป็นรัชสมัยพระเจ้าสกันธคุปต์ ราชวงศ์คุปตะ

                พุทธศักราช ๑๑๓๘ กษัตริย์ราชวงศ์วรรธนะปราบพวกหูนะลงได้ แต่ราชาแห่งวรรธนะ ก็ถูกกษัตริย์ศศางกาใช้กลลวงปลงพระชนม์

                พุทธศักราช ๑๑๔๕ เมื่อกษัตริย์ศศางกาสิ้นพระชนม์ พระเจ้าหรรษวรรธนะ ราชวงศ์วรรธนะได้เสวยราชสมบัติ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา รวมที่สารนาถนี้ด้วย พระองค์ทางอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาจนถึง ๑๑๙๐

                พุทธศักราช ๑๑๗๒ – ๑๑๘๘ สมณจีนเหี้ยนจังหรือพระถังซัมจั๋ง เดินทางมาสืบศาสนาศึกษาพระไตรปิฎกที่นาลันทามีจดหมายเหตุ เกี่ยวกับสารนาถว่า “สมัยนั้นวัดที่สร้างขึ้น ณ สารนาถ รุ่งเรืองใหญ่โต มีกุฏิสงฆ์ ๓๐ หลัง มีภิกษุในลัทธิเถรวาทอยู่มากถึง๑๕๐๐ รูป”

                พุทธศักราช ๑๑๙๐ พวกพราหมณ์ในราชสำนัก ขัดเคืองที่พระเจ้าหรรษวรรธนะ อุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาจึงคบคิดกันปลงพระชนม์ เมื่อเสวยราชสมบัติได้ ๔๑ ปี

                พุทธศักราช ๑๑๙๓ หลังจากพระเจ้าหรรษวรรธนะสิ้นแล้ว ชมพูทวีประส่ำระสายนานเกือบ ๑๐๐ ปี ขั้วอำนาจกระจัดกระจายกษัตริย์ในราชวงศ์ต่าง ๆ ก็แข่งขันมิยอมกัน พรามณาจารย์ก็หลังยื้อแย่ง ตกลงกันไม่ได้ ในที่สุดพวกศูทรและจัณฑาลรวมกัน สถาปนาผู้นำได้ก่อน คือ โคปาละ ยกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ในราชวงศ์ “ปาละ”

                โคปาละ เป็นชาวพุทธองค์ปฐมราชวงศปาละ กษัตริย์ราชวงศ์ปาละมี ๑๘ พระองค์ล้วนเป็นพุทธมามกะ ได้ฟื้นฟู และส่งเสริม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อย่างดียิ่ง

                พระเจ้าปาละที่๑ สร้างมหาวิทยาลัยโอทันตะปุระปี๑๒๙๘

                พระเจ้าธรรมปาละที่ ๒ สร้างมหาวิทยาลัยวิกรมศิลา ปี ๑๓๕๓

                พระเจ้าปาละที่ ๓ สร้างมหาวิทยาลัยโสมปุระ ปี ๑๓๖๓

                พระเจ้ามหิปาละที่ ๗ มาบูรณปฏิสังขรณ์มหาสังฆาราม ณ อิสิปตนมฤคทายวัน พาราณสี  ปี ๑๕๙๐

                พระเจ้าปาละที่ ๑๗ สร้างมหาวิทยาลัย ชาคัททละ ปี ๑๖๓๓

                พุทธศักราช ๑๓๓๑ – ๑๓๖๓ ศังกราจารย์ ได้ต่อยอดลัทธิพุทธาวตาร พระนารายณ์อวตารเป็นพระพุทธเจ้าปาง “มายาโมหะ” ตั้งลัทธิ “อทไวตเวทานตะ”มุ่งมั่นกำจัดพระพุทธศาสนาเพราะไม่พอใจราชวงศ์ปาละ ซึ่งมาจากศูทรทุ่มเทให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

                วิธีกำจัดพุทธของศังกราจารย์ ด้วยการศึกษาธรรมาทางพุทธจนแตกฉาน ชำนาญ ชาญเชี่ยวในการเที่ยวถกเถียงโต้วาทะ ตีจากรอบนอกเมืองก่อน ตั้งคณาจารย์นักบวชฮินดูเลียนแบบพุทธในที่สุด พุทธศาสนาก็เริ่มอ่อนแรง

                พุทธศักราช ๑๕๖๐ มาหมุด กาชะนี เสนาบดีอิสลาม นำทัพรุกรานสารนาถ โดยกรีฑาทัพจากเมือง กาชะนี อัฟกานิสถาน เข้าโจมตีอินเดีย จนถึงพาราณสีและสารนาถ ทำลายศาสนสถานทั้งของ พราหมณ์ พุทธ เชน ย่อยยับ

                พุทธศักราช ๑๕๖๙ สมัยพระเจ้ามหิปาละที่ ๑ มอบหมายให้เชื้อพระวงศ์ ๒ พี่น้องคือ  สถิลปาละ กับ วสันตปาละ มาบูรณะมหาสังฆาราม ณ อิสิปตนมฤคทายวัน อาทิ    ธัมเมกขสถูป ธัมมราชิกสถูป และ มูลคันธกุฏิ

                พุทธศักราช ๑๕๗๖ อาเหม็ด ไนกิ๊นส นำกองทัพอิสลาม มาทำลายซ้ำอีกจนเสียหาย และถูกทิ้งไว้โดยไร้การเหลียวแลเกือบร้อยปี

                พุทธศักราช ๑๖๓๘ อาณาจักรพุทธแห่งราชวงศ์ปาละก็อวสานสิ้น

                พุทธศักราช ๑๖๕๗ พระนางกุมารเทวี พระอัครมเหสีของพระเจ้าโควินทจันทร์ แห่งมหานครกาโนช (ลักเนา) ราชวงศ์คหทวละทรงสลดพระทัยเมื่อได้เป็นศาสนสถานถูกทอดทิ้ง โปรดให้มีการบูรณะอารามขนานใหญ่ ทั้งสถูปเจดีย์ วิหาร อุโบสถ ที่พำนักพระสงฆ์ เมื่อเสร็จการบูรณะปฏิสังขรณ์ โปรดให้จารึกไว้อย่างละเอียดใส่แผ่นหินด้วยภาษาสันสกฤต อักษรอินเดียยุคของพระนาง ปัจจุบันแผ่นหินนี้ถูกเก็บไว้ ณ พิพิธภัณฑ์สารนาถ

                พุทธศักราช ๑๗๓๖ มหาสังฆารามที่สารนาถ ถูกทำลายอีกครั้งจากกองทัพอิสลามนำโดย อัลตุชสมิท กษัตริย์ราชวงศ์ทาส จากนั้นถูกทิ้งร้างจนถึงปี พ.ศ.๒๑๓๑ อักบาร์มหาราช อิสลามราชวงศ์โมกุล มาเยือนสารนาถ อนุญาตให้มีการบูรณะพอสมควร

                พุทธศักราช ๒๓๑๗ เครือจักรภพอังกฤษเข้ายึดครองอินเดีย ยึดอำนาจการบริหารเบ็ดเสร็จ แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการปกครองพาราณสีแทน

                พุทธศักราช ๒๓๓๖ ชคัตซิงห์ อำมาตย์ของพระเจ้าเจตซิงห์ ได้รื้อองค์ธัมมราชิกสถูป พบผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชโดยรอบพระสถูปเจอรูปแกะสลักพระโพธิสัตว์สมัยกุษาณะ พระพุทธรูปโบราณปางต่าง ๆ ในหลายสมัย

                พุทธศักราช ๒๓๖๕ อเล็คซานเดอร์ คันนิ่งแฮม ขุดค้นรอบองค์ธัมเมกขสถูปพบแผ่นศิลาจารึกเป็นภาษาบาลีว่า เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสัง เหตุง ตถาคโต เขียนด้วยอักษรพราหมี ปัจจุบันนำไปเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองโกลกาต้า

                พุทธศักราช ๒๓๖๘  บรรดาศาสนิกชนศาสนาเชน มีความเห็นว่า ศาสดามหาวีระ มาประกาศศาสนาที่อิสิปตนมฤคทายวันนี้ จึงพากันรื้อพุทธสถาน สร้างทีฆัมพรอาราม เป็นอนุสรณ์ท่านศาสดามหาวีระ

                พุทธศักราช ๒๓๖๘ – ๒๓๗๘ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม ยับยั้งการรื้อถอนพุทธสถาน ทำการขุดค้นพิสูจน์หลักฐาน ด้านโบราณคดีใช้เวลา ๑๑ ปีได้พบพระพุทธปฏิมาขนาดต่างๆ รูปแกะสลักพระโพธิสัตว์มากมายกว่า ๕๐๐๐ องค์ถูกฝังจมดิน ศาสนิกเชนจึงยอมจำนนด้วยหลักฐานที่ปรากฏ

                พุทธศักราช ๒๓๘๒ นายเดวิด สัน ได้นำชิ้นส่วนพระปฏิมาที่ถูกทำลายไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไร ไปถมทำสะพานแม่น้ำวารุณ ชื่อว่า สะพานแดนแคน

                พุทธศักราช ๒๔๑๕ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) เสด็จมาสักการะสารนาถอิสิปตนมฤคทายวัน วันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๑๕ โดยมีพระเจ้าอิศวารี ปราสาท นารายณ์ ซิงห์ พรหมทัตต์ ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ

                พุทธศักราช ๒๔๓๔ อนาคาริกธัมมปาละ วีระบุรุษชาวพุทธจากประเทศศรีลังกา เดินทางมาเพื่อก่อตั้งมหาโพธิสมาคม เรียกร้องสิทธิชาวพุทธในพุทธสถานอินเดีย

                พุทธศักราช ๒๔๓๔ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย เสด็จเยือนสารนาถ โดยมี มหาราชา ผลิป นารายณ์ ซิงห์ พรหมทัตต์ถวายการต้อนรับ

                พุทธศักราช ๒๔๔๗ มิสเตอร์ เออร์ตาล เจ้าหน้าที่กรมโบราณคดีอินเดียได้ขุดค้นพบหลักฐานสำคัญ คือ เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ยอดเสามีสิงห์ ๔ ตัว และธรรมจักร อันเป็นตราประจำแผ่นดินอินเดีย ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑ์สารนาถ

                พุทธศักราช ๒๔๕๑ เซอร์ จอห์น มาแชล ทำการขุดค้นสารนาถอีกครั้ง พบแผ่นศิลาหินทราย บันทึกของ พระนางกุมารเทวี ปัจจุบันเก็บ ณ พิพิธภัณฑ์สารนาถ

                พุทธศักราช ๒๔๙๙ รัฐบาลอินเดียทำการบูรณะสารนาถ ขนานใหญ่เพื่อเตรียมการเฉลิมฉลองปี พุทธยันตี (๒๕๐๐ ปีพระพุทธศาสนา)

โบราณสถานสารนาถ

                ๑. ธัมเมกขสถูป                  สูง ๓๓ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๘ เมตร

                ๒.ธัมมราชิกสถูป                 สูง ๑ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๓ เมตร

                ๓.มูลคันธกุฎี                      สูง ๖ เมตร ยาวxกว้าง  ๑๘x๑๐ เมตร

                ๔.เสาอโศกฯ                      สูง ๑๕.๒๕ เมตร

                ๕.เจาคัณฑีสถุป                  สูง ๒๑ เมตร           

                ๖.ยสเจดีย์                         สูง ๓ เมตร  ยาวxกว้าง  ๓x๓ เมตร

                ๗.พิพิธภัณฑ์                      สร้าง พ.ศ.๒๔๕๓  เปิดทำการ พ.ศ.๒๔๕๕

 

view

สถิติ

เปิดเว็บ21/07/2011
อัพเดท19/07/2015
ผู้เข้าชม302,868
เปิดเพจ324,548

ปฎิทิน

« April 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐
view