http://ia600506.us.archive.org/16/items/suadmonnet-plengmon1/17..mp3 http://www.bodhigaya980.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 คลังภาพ

 คณะปรึกษากิตติมศักดิ์

 ติดต่อเรา

ห้องธรรมวิจัยพุทธิพโล

พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี แคว้นวังสะ โดย พระอาจารย์สุชิน สุทฺธจิตฺโต ดร. วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยายเรื่อง การเขียนในพุทธศาสนา ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

กาสีปริทัศน์ โดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

“เทคนิคการเขียนบทความ” โดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

ศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีกับการแก้ปัญหาสังคม โดย พระเมธีวรญาณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาปาฏลีบุตร โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร

บรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต ดร. วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม วันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บรรยายเรื่อง “สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม" ภาคที่ ๓ และ ๔ บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๓ และ ๔ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

“สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม” ภาคที่ ๑ และภาคที่ ๒ บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาลุมพินีวัน โดย พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธภพุทธภูมิศึกษา เมืองราชคฤห์ โดย พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ดร. บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษานครกบิลพัสดุ์ และพุทธภูมิศึกษาเทวทหนคร โดย พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ บรรยายแทนโดย พรุครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บรรยายเรื่ื่อง ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ โดย พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที, ปธ. ๙, พธ.ม.) วันที่ ๕ และ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาปิปผลาหวา โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต บรรยายเมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภููมิศึกษานครสาเกตุ โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต บันทึกการบรรยายเมื่อช่วงบ่าย วันที่๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ บรรยายโดย พระเมธีวรญาณ

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อฯ บรรยายโดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาเมืองไวสาลี โดย พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ, ดร. รับหน้าที่บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ธรรมชาติบำบัด บรรยายโดย คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์

บันทึกการบรรยาย พุทธภูมิศึกษาเมืองนาลันทา โดย พระครูปริยัติธรรมวิเทศ ดร., บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ประติมากรรมนำการเผยแผ่ บรรยาโดยพระาชรัตนรังษี

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ การบริหารแบบนักการทูต บรรยาโดยพระราชรัตนรังษี

พุุทธภูมิศึกษากุสินารา โดย พระครูนิโครธบุญญากร ๑๔ ๑๕ ๑๖ กรกฏาคา พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาสาวัตถี โดย ท่านพระครูปริยัติโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๘ ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธพลิกโลก : สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม บรรยายโดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร

ธรรมวิภาพ บรรยายโดย คุณสุรจิต จามรมาน

วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูวรธรรมานุกิจ

ธรรมวิภาพ โดย คุณสุรจิต จามรมาน

ธัมมจักกัปปวัตนสูตรวิเคราะห์ โดย พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์

การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อวิทยุ โดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

พระไตรปิฎกศึกษา โดย พระมหา ดร.ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล

พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาสังคม โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

การแสดงธรรมและการเผยแผ่: หน้าที่สำคัญของพระธรรมทูต โดย พระราชปฏิภาณมุนี

AEC เชื่อมการค้าพระพุทธศาสนาเชื่อมสุวรรณภูมิ โดย คุณสุภชัย วีระภุชงค์

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ แดนพุทธภูมิ

เตรียมพร้อมสู่ห้องเรียนพระพุทธเจ้า

เมืองโกสัมพี

ย้อนรอยประวัติศาสตร์นครสาวัตถี

พุทธสาวก-สาวิกา และโบราณสถานนครสาวัตถี

การอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาฮินดีในชีวิตประจำวัน

พระไตรปิฎกศึกษาเชิงวิเคราะห์และพุทธวิธีการสอน

สัมภาระวิบาก กว่าจักเป็นพระพุทธเจ้า

Buddhism in India at Kusinagar and Myanmar

ธรรมภาคภาษาอังกฤษ

พุทธสุขภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ

พุทธศิลป์สถาปัตยกรรม

ศิลปะการออกแบบตกแต่งภายในเชิงพุทธ

ภูษาภารตาภรณ์

อาคารสวยด้วยสถาปัตย์

บทความน่าสนใจ

สนทนากับ พระครูสุตตธรรมประภาส

สนทนากับ พระอาจารย์ใส สุรปญฺโญ

"เปะปะกถา" หรือ "จับฉ่ายเทศนา" โดย พระเดชพระคุณ พระเทศโพธิวิเทศ

สัมภาษณ์ พระอธิการภีรธรรม ชินวํโส พรธรรมทูตรุ่นที่ ๖

ตัวอย่างบทความจาก วิชาเขียนบทความทางพุทธศาสนา โดยพระประสิทธิ์

สนธนากับพระศรีธนนชัย สันตมโน

พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาพาราณสี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

ด.ร.เอ็มเบ็คก้า ผู้นำชาวพุทธยุคใหม่ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษานาลันทา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาไวศาลี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาเมืองปาฏลีบุตร บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาราชคฤห์ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาเมืองสาเกต บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

อนาคาริกธรรมปาละวีรบุรุษชาวพุทธ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

มหาตมะคานธี วีรบุรุษชาวอินเดีย บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาลุมพินี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษากบิลพัสดุ์อินเดีย บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาสาวัตถี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พระเจ้าอโศกมหาราชจักรพรรดิ์ชาวพุทธ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษากุสินารา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

ตระหนักรู้คุณของพระพุทธเจ้า

องคุลิมาล (อหิงสา)...ยุติความรุนแรงด้วยความไม่รุนแรง

กฏศาสนา กฏวัฒนธรรม กฎหมาย ดูแลโลกได้อย่างไร

อปริหานิยธรรมสร้างสังคมเข้มแข็ง

คุณของพระพุทธเจ้ากับความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย

พุทธภูมิศึกษานาลันทา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษานาลันทา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

บันทึกการบรรยาย

หัวข้อ พุทธภูมิศึกษานาลันทา
บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร
วันที่   ๒๕   สิงหาคม ๒๕๕๖

     เมือง......พระราชาอุปถัมภก                          เมือง....ยอยกการศึกษา

เมือง....คลังสติ-ปัญญา                                     เมือง....มหาวิทยาลัย

เมือง.....มาตุภูมิอัครสาวก                                  เมือง....วิปโยคเมื่อล่มสลาย

เมือง...พระสงฆ์หลบลี้หนีตาย                              เมือง....เป้าหมายทำลายล้างคลังพระธรรม

เมือง...พระถังฯพากเพียรเรียนพระไตรปิฎก            เมือง....ยาจกโห่ก้องร้องระส่ำ

เมือง....หลวงพ่อพุทธองค์ดำ                              เมือง....คลาคล่ำผู้คนจน-มี

เมือง...สารีบุตรฉุดแม่จากมิจฉาฯ                         เมือง....รถม้าเอื้ออาทรตามวิถี

เมือง....นิพพานพระธรรมเสนาบดี                        เมือง...เจดีย์ธาตุขันธ์ลูกกตัญญูฯ

    ประวัติศาสตร์นาลันทา  

             สมัยพุทธกาล  เป็นชานเมืองนามว่า  “  นาลันทา  ”   มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ผู้คนหนาแน่นเลื่อมใสพระพุทธองค์  (เกวัฏฏสูตร  ทีฆนิกาย)  อยู่ทางทิศเหนือของเมืองราชคฤห์ประมาณ  ๑ โยชน์  (๑๖ กม.)

                            พระศาสดา  เสด็จมาประทับหลายครั้ง  ณ ปาวาริกกัมพวันของท่านทุสสปาวาริกเศรษฐี

              -  เป็นสถานที่เกิดและนิพพานของท่านพระสารีบุตร

              - นาลันทา (พระถัง ฯ)  มาจาก  น  อลํ  ททามิ    =   ไม่พอต่อการให้ทาน และมาจาก  นาลํ  ทา  = ให้ความชื่นใจ

             -  บางตำนาน  แปลว่า  เมืองให้ดอกบัว    นาลํ  =  ดอกบัว =  ทา  =  ให้

             -   บางตำนาน  แปลว่า  เมืองพญานาค  นาลันทา

             -  สมัยพุทธกาล  ชื่อหมู่บ้านนาลกะ  -  สารีบุตร -  โมคคัลลานะเกิดที่นี่

             -  เมื่อสารีบุตรนิพพานที่นี่  ชาวเมืองถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จึงพากันปรับแต่งห้องเกิด – นิพพานเป็นเจติยสถาน  เพื่อการสักการะบูชา

             ต่อมาศิษยานุศิษย์ของท่านสารีบุตรสร้างกุฏิวิหารรอบเจดีย์ใช้เป็นที่ศึกษาปฏิบัติธรรมจนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

นาลันทามหาวิทยาลัยของโลก

            ฯพณฯศรีเยาวหราลเนห์รู    (ใน Glimpses   of   world  History )  ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในอินเดียยุคนั้นมี   ๔  เมือง คือ  ตักกสิลา ,  มถุรา , อุชเชนี และ นาลันทา  แต่ต่างประเทศยอมรับคือ  “  มหาวิทยาลัยนาลันทา  ”  

นาลันทาสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

              หลังสังคายนาครั้งที่  ๓ ประมาณ พ.ศ. ๒๓๕  พระเจ้าอโศกฯ เสด็จมาสร้างเจดีย์บูชาไว้  ๒ องค์  เพื่อบูชาพระสารีบุตรและโมคคัลลานะ   และสร้างกุฏิวิหาร  ณ  บริเวณวัดปาวาริกัมพวันใกล้ ๆ เจดีย์ให้เป็นที่พำนักแก่สงฆ์ผู้คงแก่เรียน

 นาลันทาสมัยนาคารชุนเป็นสมภาร

             สมัยนี้นิยมเรียนเรื่องสุญญตา  ความว่าง  ความปล่อยวาง  ไม่ยึดมั่นถือมั่นมีการสอบสัมภาษณ์ปฏิภาณผู้เข้าเรียน

นาลันทาสมัยราชวงศ์คุปตะ

                -  พ.ศ. ๘๐๐  เศษพระเจ้ากุมารคุปตะที่  ๑ (  ศักราทิตยราชา  )  มานาลันทาเห็นการศึกษาเจริญรุ่งเรือง  จึงให้การอุปถัมภ์สร้างสังฆารามถวายสงฆ์   พระเจ้าพุทธคุปตะ -  พระเจ้าตถาคตคุปตะ -  พระเจ้าพาลาทิตยะและพระเจ้าวัชระ  ต่างสร้างวัดถวายและให้ความอุปถัมภ์อย่างดี

                -  พ.ศ.  ๙๔๔  – ๙๕๓   หลวงจีนฟานเหียน  มาแต่ไม่มีบันทึกอะไรมากนัก

สมัยพระเจ้าหรรษวรรธนะ

              -พ.ศ. ๑๑๔๙- ๑๑๙๑  พระองค์ให้ความอุปถัมภ์เป็นอย่างดีเยี่ยมเมตตาพระราชทานหมู่บ้าน  ๑๐๐  ตำบลเพื่อผลประโยชนของนาลันทาจัดอาสาสมัครหมู่บ้านละ  ๒   คน   ต่อมาเพิ่มอีก   ๑๐๐   ตำบล  เป็น ๒๐๐  ตำบล พระองค์นิมนต์พระสงฆ์ประชุมและฉันที่วัง   ณ  เมืองกาโนชปีหนึ่ง  ๒๑  วันจนถือเป็นประเพณีปฏิบัติ

                -พ.ศ. ๑๑๗๒ – ๑๑๘๗  พระถังซัมจั๋งมาสืบพระศาสนาได้บันทึกไว้ว่ามีนักศึกษา  ๑๐,๐๐๐  ท่าน   ครู – อาจารย์  ๑๕๐๐  วิชาการที่เล่าเรียนมี  ๕  วิชา    ได้แก่ 

                ๑.)   พุทธปรัชญา                                   ๒.)  ตรรกวิทยา

                ๓.)  ไวรากรณ์ หรือ  วรรณคดี               ๔.)  ศาสนาพราหมณ์

                ๕.)  แพทย์ศาสตร์

วิชาบังคับ  คือ  พระไตรปิฎกทั้งของ   เถรวาทและมหายาน  

             ต่อมาพระเจ้าชัยวรมันโมริยะสร้างพระพุทธรูปทองแ ดงขนาดสูง    ๘๐   ศอก ในวิหาร ๖  แห่ง  และมีห้องสมุด  ๓  แห่ง  คือ  - รัตนสาคร  - รัตนรัญชกะ   -  รัตโนทธิ    ขนาดสูง    ๙  ชั้น   มีนักศึกษาจากต่างประเทศ   เช่น  จีน ,  ชวา ,  สุมาตรา , มองโกเลีย  ,  ธิเบต  และ เกาหลี ฯ

                -พ.ศ.  ๑๒๒๓  นาลันทามีนักศึกษามาเพิ่มอีกถึง  ๓-๔  พัน และ เจริญรุ่งเรืองต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งจนถึงสมัยราชวงศ์ปาละ

สมัยราชวงศ์ปาละ

             ราชวงศ์ปาละปกครองชมพูทวีป  ในปี พ.ศ.  ๑๓๐๓ – ๑๖๘๕  ประมาณ  ๔๐๐  ปีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ได้สร้างสังฆารามเพิ่มขึ้นและพัฒนาขยายสาขาของมหาวิทยาลัยเพิ่มอีก  ๔ แห่ง   คือ

               ๑.)  มหาวิทยาลัยวิกรมศิลา

                ๒.) มหาวิทยาลัยโสมปุระ

                ๓.) มหาวิทยาลัยโอทันตะ บุรี

                ๔.) มหาวิทยาลัยซากัททละ

                -พ.ศ. ๑๓๕๓ – ๑๓๙๓    สมัยพระเจ้าปาละ  ได้มีกษัตริย์จากสุมาตราพระนามว่าพาลาปุตตเทวะ  ส่งพระนักศึกษามาเรียน  และขออนุญาตสร้างสังฆารามถวาย   ๑ แห่ง   เพื่อเป็นที่พัก

สมัยเสื่อม

                - พ.ศ.  ๑๑๗๒  มุสลิมเติกรุกรานอินเดีย    ขยายพื้นที่ยึดครองจากทางด้านทิศตะวันตก

                - พ.ศ.  ๑๗๖๖  มาถึงนาลันทา  มีแม่ทัพใหญ่ภักทียะขิลจิ  มอบหมายลูกชาย  คือ  “ อิคทิยะ  ขิลจิ  ”

            กรีฑาทัพมาทำลายมหาวิทยาลัยนาลันทา     และเผาอาคาร ,  วิหาร ,   สถานที่  , ตำรา ,  บรรดาพระสงฆ์ถูกฆ่า  ถูกทำร้าย  บ้างก็หนีตาย     เผาห้องสมุด   , ทำลายพระพุทธรูป   เมื่อพวกเขาทำลายอย่าง  สาแก่ใจแล้ว  จึงถอยทัพกลับไปที่ค่ายใหญ่

             ครู – อาจารย์  ประมาณ  ๗๐  ท่าน     นำโดยท่านมุทิตาภัทร พากันดับไฟซ่อมแซมทำการสอนต่ออีก ๑๒  ปี  ในปี พ.ศ. ๑๗๗๘   มีนักบวชฮินดู    หมางใจกับพระสงฆ์ในนาลันทาก็ทำการเผาซ้ำอีกเป็นครั้งที่  ๒  จนวอดวายไม่สามารถฟื้นฟูได้     ถูกฝังจมอยู่ใต้ดินกินเวลาถึง  ๖๒๕  ปี

            - พ.ศ.  ๒๓๕๘   ท่านหลอด  ฮามินตัน    อ่านบันทึกของถังซัมจั๋ง    จึงเริ่มทำการขุดค้นพบเพียงพระพุทธรูป และเทวรูป   ๒  องค์

           - พ.ศ.  ๒๔๐๓   ท่านเซอร์คันนิ่งแฮม    จึงทำการขุดค้นใหม่   โดยมี  MR.   M.M.   บรอดเล่ย์  และดร.  สปูนเนอร์ เป็นผู้ช่วยจึงประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยจึงได้ปรากฏร่องลอยแห่งความยิ่งใหญ่อลังการให้เราได้ชม

สถานที่ 

                ๑.)  มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า

                ๒.)  มหาวิทยาลัยนาลันทาใหม่   ราเชนประสาทวางศิลาฤกษ์  พ.ศ.๒๔๙๔  - ศรียวหลาลเป็นประธานเปิด พ.ศ. ๒๔๙๗

                ๓.)  พิพิธภัณฑ์นาลันทา ( จารึก – พระปฏิมา -  เครื่องหมาย – เครื่องปั้น  )

                ๔.)  วิหารพระพุทธองค์ดำ

                ๕.)  เจดีย์สารีบุตร

                ๖.)   วัดไทยนาลันทา    (  ๒๕๑๗ )

บุคคล

                ๑.)     พระสารีบุตร                                ๓.)       ปาวาริกเศรษฐี  

                ๒.)   โมคคัลลานะ                                 ๔.)       อุบาลีคหบดี

 

view

สถิติ

เปิดเว็บ21/07/2011
อัพเดท19/07/2015
ผู้เข้าชม302,860
เปิดเพจ324,540

ปฎิทิน

« April 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐
view