http://ia600506.us.archive.org/16/items/suadmonnet-plengmon1/17..mp3 http://www.bodhigaya980.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 คลังภาพ

 คณะปรึกษากิตติมศักดิ์

 ติดต่อเรา

ห้องธรรมวิจัยพุทธิพโล

พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี แคว้นวังสะ โดย พระอาจารย์สุชิน สุทฺธจิตฺโต ดร. วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยายเรื่อง การเขียนในพุทธศาสนา ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

กาสีปริทัศน์ โดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

“เทคนิคการเขียนบทความ” โดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

ศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีกับการแก้ปัญหาสังคม โดย พระเมธีวรญาณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาปาฏลีบุตร โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร

บรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต ดร. วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม วันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บรรยายเรื่อง “สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม" ภาคที่ ๓ และ ๔ บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๓ และ ๔ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

“สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม” ภาคที่ ๑ และภาคที่ ๒ บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาลุมพินีวัน โดย พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธภพุทธภูมิศึกษา เมืองราชคฤห์ โดย พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ดร. บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษานครกบิลพัสดุ์ และพุทธภูมิศึกษาเทวทหนคร โดย พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ บรรยายแทนโดย พรุครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บรรยายเรื่ื่อง ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ โดย พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที, ปธ. ๙, พธ.ม.) วันที่ ๕ และ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาปิปผลาหวา โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต บรรยายเมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภููมิศึกษานครสาเกตุ โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต บันทึกการบรรยายเมื่อช่วงบ่าย วันที่๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ บรรยายโดย พระเมธีวรญาณ

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อฯ บรรยายโดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาเมืองไวสาลี โดย พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ, ดร. รับหน้าที่บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ธรรมชาติบำบัด บรรยายโดย คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์

บันทึกการบรรยาย พุทธภูมิศึกษาเมืองนาลันทา โดย พระครูปริยัติธรรมวิเทศ ดร., บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ประติมากรรมนำการเผยแผ่ บรรยาโดยพระาชรัตนรังษี

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ การบริหารแบบนักการทูต บรรยาโดยพระราชรัตนรังษี

พุุทธภูมิศึกษากุสินารา โดย พระครูนิโครธบุญญากร ๑๔ ๑๕ ๑๖ กรกฏาคา พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาสาวัตถี โดย ท่านพระครูปริยัติโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๘ ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธพลิกโลก : สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม บรรยายโดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร

ธรรมวิภาพ บรรยายโดย คุณสุรจิต จามรมาน

วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูวรธรรมานุกิจ

ธรรมวิภาพ โดย คุณสุรจิต จามรมาน

ธัมมจักกัปปวัตนสูตรวิเคราะห์ โดย พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์

การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อวิทยุ โดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

พระไตรปิฎกศึกษา โดย พระมหา ดร.ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล

พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาสังคม โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

การแสดงธรรมและการเผยแผ่: หน้าที่สำคัญของพระธรรมทูต โดย พระราชปฏิภาณมุนี

AEC เชื่อมการค้าพระพุทธศาสนาเชื่อมสุวรรณภูมิ โดย คุณสุภชัย วีระภุชงค์

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ แดนพุทธภูมิ

เตรียมพร้อมสู่ห้องเรียนพระพุทธเจ้า

เมืองโกสัมพี

ย้อนรอยประวัติศาสตร์นครสาวัตถี

พุทธสาวก-สาวิกา และโบราณสถานนครสาวัตถี

การอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาฮินดีในชีวิตประจำวัน

พระไตรปิฎกศึกษาเชิงวิเคราะห์และพุทธวิธีการสอน

สัมภาระวิบาก กว่าจักเป็นพระพุทธเจ้า

Buddhism in India at Kusinagar and Myanmar

ธรรมภาคภาษาอังกฤษ

พุทธสุขภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ

พุทธศิลป์สถาปัตยกรรม

ศิลปะการออกแบบตกแต่งภายในเชิงพุทธ

ภูษาภารตาภรณ์

อาคารสวยด้วยสถาปัตย์

บทความน่าสนใจ

สนทนากับ พระครูสุตตธรรมประภาส

สนทนากับ พระอาจารย์ใส สุรปญฺโญ

"เปะปะกถา" หรือ "จับฉ่ายเทศนา" โดย พระเดชพระคุณ พระเทศโพธิวิเทศ

สัมภาษณ์ พระอธิการภีรธรรม ชินวํโส พรธรรมทูตรุ่นที่ ๖

ตัวอย่างบทความจาก วิชาเขียนบทความทางพุทธศาสนา โดยพระประสิทธิ์

สนธนากับพระศรีธนนชัย สันตมโน

พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาพาราณสี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

ด.ร.เอ็มเบ็คก้า ผู้นำชาวพุทธยุคใหม่ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษานาลันทา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาไวศาลี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาเมืองปาฏลีบุตร บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาราชคฤห์ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาเมืองสาเกต บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

อนาคาริกธรรมปาละวีรบุรุษชาวพุทธ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

มหาตมะคานธี วีรบุรุษชาวอินเดีย บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาลุมพินี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษากบิลพัสดุ์อินเดีย บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาสาวัตถี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พระเจ้าอโศกมหาราชจักรพรรดิ์ชาวพุทธ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษากุสินารา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

ตระหนักรู้คุณของพระพุทธเจ้า

องคุลิมาล (อหิงสา)...ยุติความรุนแรงด้วยความไม่รุนแรง

กฏศาสนา กฏวัฒนธรรม กฎหมาย ดูแลโลกได้อย่างไร

อปริหานิยธรรมสร้างสังคมเข้มแข็ง

คุณของพระพุทธเจ้ากับความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย

บรรยายเรื่ื่อง ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ โดย พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที, ปธ. ๙, พธ.ม.) วันที่ ๕ และ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บรรยายเรื่ื่อง ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ โดย พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที, ปธ. ๙, พธ.ม.) วันที่ ๕ และ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ (ภาคบ่าย)

บรรยายโดย พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที, .., พธ..)

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗

พระสงฆ์ ๒ ประเภท

 1. สมมติสงฆ์ แปลว่า รู้พร้อมกัน,ยอมรับ,ยินยอม

สมมติสงฆ์ หมายถึง พระสงฆ์โดยสมมติ คือเป็นพระสงฆ์โดยการยินยอมหรือยอมรับในหมู่

สงฆ์

 1. อริยสงฆ์ หมายถึงสงฆ์ที่เป็นอริยะ พระสงฆ์ที่ได้บรรลุมรรคผลระดับใดระดับหนึ่งแล้ว เรียกว่า

อริยบุคคล มี ๔ ระดับคือพระโสดาบันขึ้นไป ความหมายของคำว่าสงฆ์ แปลว่า หมู่แห่งพระ ผู้กำจัดความกระวนกระวายผู้เทียบเคียงกันได้ด้วยทิฏฐิและศีล

ไวพจน์ของคำว่าสงฆ์

 1. อนุพุทธ หมายถึง ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า หมายถึงพระอริยสาวกทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็น

ต้น

 1. ภิกขุ หมายถึง ผู้เห็นภัยในสังสารวัฏ /ผู้ทรงผ้าที่ทำลายแล้ว

 2. พรรพชิต หมายถึง ผู้บวชหรือนักบวชทั่วๆไป มีภิกษุ/สมณะ/ดาบส/ฤษี เป็นต้น

 3. สมณะ หมายถึง ผู้สงบหรือนักบวชทั่วๆไป ส่วนในพระพุทธศาสนานั้น หมายถึงผู้ระงับบาป

ได้แก่พระอริยบุคคล

 1. สาวก หมายถึง ผู้ชื่อว่าสาวก

.๑ เพราะรู้ธรรมที่ถูกปรุงแต่งและไม่ถูกปรุงแต่งทั้งมวล

.๒ เพราะเกิดขึ้นภายหลังจากการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจบลง

.๓ เพราะได้ฟังคำแนะนำพร่ำสอน

.๔ ผู้ฟังโอวาทานุสาสนีของพระผู้มีพระภาคเจ้า

การนิพพานของพระพุทธเจ้านั้น มีอยู่ ๓ ครั้ง ๑. กิเลสนิพพาน ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ๒. ขันธปรินิพพาน ที่กุสินารา ๓. อายุพระพุทธศาสนาครบ ๕,๐๐๐ ปี พระบรมสารีริกธาตุมารวมตัวกัน ที่ต้นศรีมหาโพธิ์แล้วเป็นรูปพระพุทธองค์แสดงธรรมเป็นครั้งสุดท้าย

คุณสมบัติของอริยสงฆ์มีดังนี้

 1. สุปฏิปนฺโน ปฏิบัติดี ลักษณะคือไม่เดือดร้อนตนและผู้อื่น

 2. อุชุปฏิปนฺโน ปฏิบัติปฏิปทาตรง ไม่คด ไม่งอ ไม่โกง

 3. ญายปฏิปนฺโน เพื่อออกจากทุกข์

 4. สามีจิปฏิปนฺโน เป็นปฏิปทาอันสมควร/ให้เป็นผู้ควรแก่สามีจิกรรม

 5. อาหุเนยฺโย เป็นผู้ควรรับของอันเขานำมาบูชา / ชื่อว่าไฟที่ควรบูชา

 6. ปาหุเนยฺโย ของสำหรับไว้ต้อนรับแขกควรถวายแก่พระสงฆ์

 7. ทกฺขิเนยฺโย ผู้ควรซึ่งทักษิณาหรือผู้เกื้อกูลแก่ทักษิณา

 8. อญฺชลีกรณีโย ผู้ควรซึ่งการอัญชลี

 9. อนุตฺตรํ ปุญญกฺเขตฺตํ โลกสฺส เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญใดยิ่งกว่า


เรื่อง ศึกษา

วิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์

บรรยายโดย พระเมธีวรญาณ

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗

พระสารีบุตรเถระ

อธิษฐานอัครสาวก ๑ อสงไขย กับแสนกัป

ความหมายของคำว่ากัป คำว่ากัป หมายถึงการกำหนด กำหนดไปตามอายุของโลกเท่านี้ปี เท่านี้

๑๐๐ ปี เท่านี้ ๑,๐๐๐ ปี เท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ ปี เปรียบเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบลูกใหญ่ มีความยาว สูง และกว้าง ๑ โยชน์ ๑ ปีเอาผ้าเช็ด ๑ ครั้ง จนภูเขาเลียบเป็นผืนดิน

ความหมายของคำว่าอสงไขย คำว่าอสงไขย หมายถึง มากจนนับไม่ถ้วน ชื่อมาตรานับจำนวนใหญ่ที่สุด คือ โกฏิ ยกกำลัง ๒๐ หรือ ๑ พัน ตามศูนย์ ๑๔๐ ตัว/ล้าน

สารีบุตรเกิดในวรรณะพราหมณ์ หมู่บ้านอุปติสสะเมืองนาลันทา บิดาเป็นนายบ้านชื่อวังคันตะ มารดาชื่อว่า นางสารี มีพี่น้อง เป็นชาย ๓ คน คือ ๑ จุนทะ ๒ อุปเสน ๓ เรวตะ มีน้องสาว ๓ คน คือ ๑ จาลา ๒ อุปจาลา ๓ สีสุปจาลา เกิดความเบื่อหน่ายในคราวไปดูการแสดงมหรสพ บนยอดเขา จึงพาบริวาร ๒๕๐ คนไปบวชในสำนักของสัญชัยปริพาชก ได้สนทนากับพระอัสสชิเถระ ขณะที่เข้ามาบิณฑิบาตรที่เมืองราชคฤห์

พระอัสสชิได้แสดงหัวใจพระศาสนาว่า “ ธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และเหตุแห่งความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้”

จึงได้พาปริพาชก ๕๐๐ คนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เวฬุวัน จนบรรลุพระอรหันต์

คุณสมบัติของพระสารีบุตร

 1. เป็นผู้มีปฏิภาณสามารถแก้ปัญหาให้ผู้สนทนาด้วยเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

 2. เป็นผู้ฉลาดในการสื่อสอนธรรม

 3. เป็นผู้มีความอดทนเป็นเลิศ

 4. เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที

สถานะของพระสารีบุตร

 1. เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา

 2. เป็นพระธรรมเสนาบดี

 3. เคยทูลขอรับอาสาเป็นพุทธอุปัฏฐากประจำ

ในบั้นปลายท้ายชีวิตของพระสารีบุตร ท่านได้นิพพานวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ในห้องที่ท่านเกิด

พระมหาโมคคัลลานะ

เกิดในวรรณะพราหมณ์ ตระกูลโมคคัลลานโคตร บิดาชื่อ โคลิตะ มารดาชื่อ โมคคัลลี

ท่านประทานโอวาทว่า ๑. ไม่ถือตัวไปสู่สกุล ๒. เราจะไม่พูดคำซึ่งเป็นเหตุให้เถียงกัน ๓. เราจะคลุกคลีด้วยเสนาสนะที่เหมาะแก่สมณวิสัย

คุณสมบัติของพระมหาโมคคัลลานะ

 1. เป็นผู้มีฤทธิ์

 2. มีอัธยาศัยเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์

 3. เป็นกาลวาทีบุคคล (รู้จักเวลาที่ควรพูดไม่ควรพูด)

 4. มีกุศโลบายในการสอน

 5. มีความรู้ด้านนวกัมมาธิษฐายี (งานด้านการก่อสร้าง)

 6. เป็นนักปกครองที่กล้าหาญเด็ดขาด

บั้นปลายชีวิต ท่านนิพพานปีเดียวกับพระพุทธเจ้าคือแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ณ กาฬสิลาประเทศ

แคว้นมคธ หลังพระสารีบุตร ๑๕ วัน ก่อนพระพุทธเจ้า ๕ เดือนฯ

พระอุปคุตเถระ

ในคัมภีร์ อโศกาวทาน กล่าวว่า อุปคุตเป็นลูกชายของพ่อค้าน้ำหอม ชื่อว่า อุปตะ ชาวเมืองมถุรา มีพี่น้อง ๓ คน อัศวคุปต์ ธนคุปต์ และอุปคุต ท่านมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระนาคอุปคุต (พระอุปคุตผู้ประเสริฐ ) สมัยหนึ่งหญิงโสเภณีชาวเมืองมถุรา มีความหลงใหลในตัวท่าน แต่ท่านปฏิเสธ ต่อมาหญิงโสเภณีได้ฆ่าคนตาย เพราะความโลภ จึงถูกจับ ตัดขา ตัดแขน จมูก ท่านอุปคุตทราบข่าวก็มาเยี่ยม และได้สนทนาธรรมถึงเรื่องความเป็นไปตามธรรมชาติของร่างกาย นางได้บรรลุโสดาบัน ส่วนท่านได้บรรลุสกทาคามี

ท่านได้รับพยากรณ์จากพระพุทธองค์ว่า หลังพุทธกาล ๒๐๐ ปี พระอุปคุตจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองพระศาสนา

คุณสมบัติของพระอุปคุตในด้านอิทธิปาฏิหาริย์

 1. เนรมิตปราสาทแก้วเพื่อใช้จำพรรษาในท้องมหาสมุทร

 2. ใช้ฤทธิ์ในการเดินทางจากสะดือทะเลสู่อโศการาม

 3. ใช้ฤทธิ์เนรมิตช้างกลายเป็นศิลา

 4. คุ้มครองงานฉลองพระมหาสถูป ๘๔,๐๐๐ แห่ง

ด้านความบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์

 1. สืบเนื่องมาจากลักษณะของท่าน ครั้งเป็นฆราวาสทำการค้าขาย จนมีกิจการเจริญรุ่งเรือง

 2. พญามารได้กล่าวสรรเสริญ พระอุปคุตว่า “ คนใดต้องการปรารถณาการจากความยากจนอันเป็นทางแห่งความเสื่อม เพื่อเข้าถึงความเจริญแห่งโภคทรัพย์ อันมหาศาลในโลกนี้”

ในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาและคัมภีร์อโศกาวทาน ไม่ได้กล่าวถึงว่าท่านอุปคุตดับขันธ์ปรินิพพาน

หรือยัง ตามพุทธพยากรณ์กล่าวว่าท่านพระอุปคุตจะคุ้มครองศาสนาอยู่ต่อไปด้วยอิทธิบาทภาวนาของท่าน

ชาวพุทธในพม่าและชาวล้านนาไทย มีความเชื่อว่า พระอุปคุตยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบัน และนิยมทำบุญตักบาตรตอนกลางคืน วันขึ้น ๑๕ ค่ำ วันพุธ ( เป็งปุ๊ด)

พระนาคเสนเถระ

ในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นภิกษุหนุ่มอาศัยอยู่กับสามเณรน้อย ขณะสามเณรเอาขยะไปทิ้งที่แม่น้ำเห็นกระแสน้ำก็ต้องจิตอธิษฐาน ขอให้มียศ มีเดช มีสติปัญญามาก จนกว่าจะนิพพาน ฝ่ายภิกษุหนุ่มตามมาได้ยิน ก็อธิษฐานขอให้มีปัญญามากตอบได้ทุกปัญหาของสามเณร

สามเณรเกิดเป็นพระเจ้ามิลินท์ในสาคลราชธานี ส่วนภิกษุหนุ่มเป็นมหาเสนเทพบุตรจุติจากเทวโลกเกิดใจครรภ์ของนางพราหมณี ชื่อว่า นาคเสน อายุได้ ๗ ปี บิดาส่งไปเรียนจนจบไตรเพท พอบวชมีปัญญามากสามารถเรียนอภิธรรมปิฏกได้โดยง่าย อายุ ๒๐ ปี อุปสมบทและได้ไปศึกษาในสำนักของพระธรรมรักขิต เมืองปาฏาลีบุตร บำเพ็ญเพียรจนบรรลุเป็นพระอรหันต์มีความแตกฉานในปฏิสัมภิทา ๔

บทบาทของพระนาคเสน

 1. โต้ตอบปัญหาให้หมดสงสัย

 2. นำอุปมาอุปไมย มาเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจน

คำถาม บุญกับบาปอะไรมีกำลังมากกว่ากัน ตอบ บุญมีกำลังมากกว่าบาปเพระคนทำบาปย่อม

ได้รับความเดือดร้อนใจ และบาปไม่เป็นที่เจริญใจ มีแต่จะทำความหดหู่ใจ ส่วนคนทำบุญย่อมไม่ได้รับความเดือดร้อนใจ และเกิดปีติ ซึ่งเป็นเหตุทำให้จิตใจสงบ เมื่อจิตสงบก็จะพบความสุขฯ

พระมหาเศรษฐศิริ ปภสฺสโร ผู้ช่วยเลขาธิการ พระธรรมทูตรุ่นที่ ๖ ผู้สรุปบันทึก


view

สถิติ

เปิดเว็บ21/07/2011
อัพเดท19/07/2015
ผู้เข้าชม302,834
เปิดเพจ324,514

ปฎิทิน

« April 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐
view