http://ia600506.us.archive.org/16/items/suadmonnet-plengmon1/17..mp3 http://www.bodhigaya980.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 คลังภาพ

 คณะปรึกษากิตติมศักดิ์

 ติดต่อเรา

ห้องธรรมวิจัยพุทธิพโล

พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี แคว้นวังสะ โดย พระอาจารย์สุชิน สุทฺธจิตฺโต ดร. วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยายเรื่อง การเขียนในพุทธศาสนา ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

กาสีปริทัศน์ โดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

“เทคนิคการเขียนบทความ” โดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

ศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีกับการแก้ปัญหาสังคม โดย พระเมธีวรญาณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาปาฏลีบุตร โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร

บรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต ดร. วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม วันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บรรยายเรื่อง “สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม" ภาคที่ ๓ และ ๔ บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๓ และ ๔ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

“สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม” ภาคที่ ๑ และภาคที่ ๒ บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาลุมพินีวัน โดย พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธภพุทธภูมิศึกษา เมืองราชคฤห์ โดย พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ดร. บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษานครกบิลพัสดุ์ และพุทธภูมิศึกษาเทวทหนคร โดย พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ บรรยายแทนโดย พรุครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บรรยายเรื่ื่อง ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ โดย พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที, ปธ. ๙, พธ.ม.) วันที่ ๕ และ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาปิปผลาหวา โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต บรรยายเมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภููมิศึกษานครสาเกตุ โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต บันทึกการบรรยายเมื่อช่วงบ่าย วันที่๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ บรรยายโดย พระเมธีวรญาณ

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อฯ บรรยายโดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาเมืองไวสาลี โดย พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ, ดร. รับหน้าที่บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ธรรมชาติบำบัด บรรยายโดย คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์

บันทึกการบรรยาย พุทธภูมิศึกษาเมืองนาลันทา โดย พระครูปริยัติธรรมวิเทศ ดร., บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ประติมากรรมนำการเผยแผ่ บรรยาโดยพระาชรัตนรังษี

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ การบริหารแบบนักการทูต บรรยาโดยพระราชรัตนรังษี

พุุทธภูมิศึกษากุสินารา โดย พระครูนิโครธบุญญากร ๑๔ ๑๕ ๑๖ กรกฏาคา พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาสาวัตถี โดย ท่านพระครูปริยัติโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๘ ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธพลิกโลก : สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม บรรยายโดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร

ธรรมวิภาพ บรรยายโดย คุณสุรจิต จามรมาน

วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูวรธรรมานุกิจ

ธรรมวิภาพ โดย คุณสุรจิต จามรมาน

ธัมมจักกัปปวัตนสูตรวิเคราะห์ โดย พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์

การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อวิทยุ โดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

พระไตรปิฎกศึกษา โดย พระมหา ดร.ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล

พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาสังคม โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

การแสดงธรรมและการเผยแผ่: หน้าที่สำคัญของพระธรรมทูต โดย พระราชปฏิภาณมุนี

AEC เชื่อมการค้าพระพุทธศาสนาเชื่อมสุวรรณภูมิ โดย คุณสุภชัย วีระภุชงค์

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ แดนพุทธภูมิ

เตรียมพร้อมสู่ห้องเรียนพระพุทธเจ้า

เมืองโกสัมพี

ย้อนรอยประวัติศาสตร์นครสาวัตถี

พุทธสาวก-สาวิกา และโบราณสถานนครสาวัตถี

การอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาฮินดีในชีวิตประจำวัน

พระไตรปิฎกศึกษาเชิงวิเคราะห์และพุทธวิธีการสอน

สัมภาระวิบาก กว่าจักเป็นพระพุทธเจ้า

Buddhism in India at Kusinagar and Myanmar

ธรรมภาคภาษาอังกฤษ

พุทธสุขภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ

พุทธศิลป์สถาปัตยกรรม

ศิลปะการออกแบบตกแต่งภายในเชิงพุทธ

ภูษาภารตาภรณ์

อาคารสวยด้วยสถาปัตย์

บทความน่าสนใจ

สนทนากับ พระครูสุตตธรรมประภาส

สนทนากับ พระอาจารย์ใส สุรปญฺโญ

"เปะปะกถา" หรือ "จับฉ่ายเทศนา" โดย พระเดชพระคุณ พระเทศโพธิวิเทศ

สัมภาษณ์ พระอธิการภีรธรรม ชินวํโส พรธรรมทูตรุ่นที่ ๖

ตัวอย่างบทความจาก วิชาเขียนบทความทางพุทธศาสนา โดยพระประสิทธิ์

สนธนากับพระศรีธนนชัย สันตมโน

พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาพาราณสี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

ด.ร.เอ็มเบ็คก้า ผู้นำชาวพุทธยุคใหม่ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษานาลันทา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาไวศาลี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาเมืองปาฏลีบุตร บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาราชคฤห์ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาเมืองสาเกต บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

อนาคาริกธรรมปาละวีรบุรุษชาวพุทธ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

มหาตมะคานธี วีรบุรุษชาวอินเดีย บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาลุมพินี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษากบิลพัสดุ์อินเดีย บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาสาวัตถี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พระเจ้าอโศกมหาราชจักรพรรดิ์ชาวพุทธ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษากุสินารา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

ตระหนักรู้คุณของพระพุทธเจ้า

องคุลิมาล (อหิงสา)...ยุติความรุนแรงด้วยความไม่รุนแรง

กฏศาสนา กฏวัฒนธรรม กฎหมาย ดูแลโลกได้อย่างไร

อปริหานิยธรรมสร้างสังคมเข้มแข็ง

คุณของพระพุทธเจ้ากับความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย

บรรยายเรื่อง “สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม" ภาคที่ ๓ และ ๔ บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บรรยายเรื่อง “สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม" ภาคที่ ๓ และ ๔ บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

กิจกรรมพระธรรมทูตรุ่นที่ ๖ ประจำวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ช่วงเช้าฟังบรรยายเรื่อง “สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม”

ช่วงเช้า ภาคที่ ๓ เทคนิคการจับประเด็น ย่อความ และสรุปความ
บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร

พระวิทยากรเริ่มต้นวันนี้ด้วยการแนะนำหนังสือที่น่าอ่านสำหรับพระสังฆาธิการผู้บริหารปกครอง ๒ เล่ม คือ เล่มที่ ๑ คือ หนังสือ “เย็นหิมะในรอยธรรม” ของ สมเด็จพระพุทธาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กับไม่มีวิสัยทัศน์ต่างกันอย่างไร โดยประเด็นสำคัญในเรื่องอยู่ว่า ในเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต้องมีการผ่อนสั้นผ่อนยาว จะไปหัวแข็ง ยึดตามหลักเนติศาสตร์อย่างเดียวเลยไม่ได้ เพียงแต่ว่าต้องไม่ให้หลุดออกจากกรอบพระธรรมวินัย ส่วนวิธีการก็ต้องไปพลิกแพลงเอาเอง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตามสถานที่ เวลาและบุคคล

ในหนังสือ หลวงพ่อสมเด็จฯ ท่านยืนยันว่า การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งท่านก็ยืนยันอีกว่า ส่วนการปฏิบัติก็เป็นเรื่องที่ทิ้งไม่ได้ โดยท่านมักจะบอกกับนักเรียนบาลีว่า “อย่างทิ้งการปฏิบัติ เพราะการเรียนบาลี ถ้าสมาธิไม่ดีเราจะท้อ แล้วถ้าเราท้อ เราก็หมดอารมณ์ที่จะเรียน” ซึ่งก็ท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ท่านปฏิบัติสมาธิภาวนาควบกับการศึกษา จบประโยค ๙ ท่านไม่ได้เก็บตัวไปปฏิบัติที่ไหน แต่ท่านทำหน้าที่ทั้งคันถธุระและวิปัสสนาธุระควบกันไป จนไปเป็นเลขานุการของ ม.มจร เป็นอยู่นานจนขึ้นเป็นรองอธิการบดี แต่เมื่อท่านเห็นว่าภาระในการสงฆ์ของท่านมีมากขึ้น ท่านจึงวางมือให้บุคคลที่เหมาะสมกว่าขึ้นไปเป็นแทน ซึ่งนี่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมของท่าน

โดยทั่วไปถ้าเป็นพระสายปฏิบัติก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องของการศึกษาภาคปริยัติเพราะเห็นเป็นสิ่งที่ทำให้เนิ่นช้า ในขณะที่พระนักศึกษาในภาคปริยัติก็มักจะไม่ค่อยสนใจการปฏิบัติเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลา ซึ่งหลวงพ่อสมเด็จฯ ท่านชี้ให้เห็นชัดเลยว่า ถ้าจะรักษาพระศาสนาให้ได้พระจะต้องเอาทั้งปริยัติและปฏิบัติ

หนังสืออีกเล่มหนึ่งคือ “บริหารแบบธรรมทูตอินเดีย” ของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทศโพธิวิเทศ ซึ่งพระวิทยากรก็กล่าวถึงความเป็นเพชรน้ำเอกในวงการสงฆ์ในปัจจุบันของท่าน เชื่อมโยงสู่ผลงานทั้งหมดในแดนพุทธภูมิที่โดดเด่น โดยมีหลักการ ข้อคิด และวิธีปฏิบัติปรากฎอยู่ในหนังสือเล่มนี้

จากนั้นจึงเข้าสู่เนื้อหาเรื่องเทคนิคการจับประเด็น แล้วให้พระสงฆ์ในโครงการทุกรูปเสนอประเด็นว่า “อะไรเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คนเข้าวัด” โดยทุกรูปได้ให้เหตุผลคนละข้อ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหตุผลว่า “ไปวัดเพื่อทำบุญ” แล้วท่านอาจารย์ก็ได้วิเคราะห์ให้ฟังทีละข้อว่าเหตุผลที่คนเข้าวัดในปัจจุบันมีอะไรบ้าง โดยได้เข้าสรุปดังนี้

๑. มาเพื่อขอหวย พระจะยืน จะนั่ง จะเดิน จะนอน จะพูดอะไร เขาตีเป็นหวยหมด
๒. มาเพราะอยากได้เครื่องรางขอขลังดีๆ
๓. มาเพื่อให้ได้ชื่อว่า พระที่มีชื่อเสียงรูปนี้ เราก็เคยไปกราบมาแล้ว ไปคุยกับเขาได้ว่าเคยไปวัดนี้มาแล้ว
๔. มาแบบไม่รู้อีโหน่อีเหน่ คือ เพื่อนลากมา
๕. มาเพราะต้องการธรรมะจริงๆ ซึ่งคนกลุ่มนี้มีน้อยที่สุด

ท่านอาจารย์จึงให้ข้อคิดว่าทำอย่างไรที่เราจะดึงศรัทธาของคนทุกกลุ่มให้เข้าวัดอย่างสม่ำเสมอได้ คือ คนเขาปรารถนาอะไร ก็ต้องให้มีสิ่งที่สนองต่อความต้องการเขาเฉพาะหน้าตรงนั้น เขาอยากได้เครื่องรางของขลังก็มีได้ เขาอยากได้น้ำมนต์ต้องมี เขาอยากสะเดาะเคราะห์ถวายสังฆทานต้องมี อยากได้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาต้องมี และท้ายสุดอยากจะฝึกปฏิบัติต้องมี ถ้าเราทำอย่างนั้นได้ คนที่มาเข้าวัดทุกคนจะมีในส่วนที่ตนเองต้องการ ซึ่งจุดต่างๆ หากฉลาดย่อมสามารถดึงคนเข้าหาธรรมได้ทุกส่วน

จากนั้นวิเคราะห์จับประเด็นต่อว่า “อะไรคือประโยชน์ของการออกมาใส่บาตรตอนเช้าของชาวพุทธ” โดยให้พระทุกรูปมีส่วนได้ตอบคนละหนึ่งข้อ ซึ่งท่านอาจารย์ก็วิเคราะห์และสรุปให้ว่า ๑. เป็นการทำให้ใจเกาะอยู่กับความดี คือ จาคานุสติ เพราะเวลาตื่นเช้ามาต้องนึกแล้วว่าเอาอะไรใส่บาตรพระ อีกทั้งการนึกถึงพระก็เป็นสังฆานุสติ ๒. เป็นการต่อบุญต่อลาภให้กับตนเอง เพราะการใส่บาตรทุกวันเป็นการเสริมทานบารมีให้เข้มแข็ง ซึ่งการให้ทานก็ย่อมเป็นปัจจัยแห่งโภคทรัพย์ ยิ่งทำทุกวันกุศลก็จะส่งผลได้อย่างต่อเนื่อง ๓. เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ๔. เป็นการส่งความดีจากรุ่นสู่รุ่น คือ เป็นการฝึกลูกหลานให้เห็นแบบอย่างของการทำดี ๕. เป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนา คือ ให้อาหารแก่พระเณรซึ่งก็คือการให้ชีวิต ทำให้พระเณรได้ศึกษาปฏิบัติธรรมและนำมาบอกต่อกับสังคม ๖. เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้พระพุทธศาสนา เพราะเมื่อเราพร้อมเพรียงสามัคคีกันใส่บาตร ศาสนาอื่นจะไม่กล้ารุกราน เพราะเขาจะเห็นถึงความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเรา

ต่อจากนั้นจึงได้เข้าสู่เนื้อหาเรื่องการ “ย่อความ” และ “การสรุปความ” ทั้งหลักการและวิธีการ โดยยกตัวอย่างให้พระสงฆ์ในโครงการทั้งหมดในลองย่อและสรุปเรื่องพระเวสสันดรชาดก เป็นต้น เมื่อถึงเวลาจึงจบการบรรยายเวลา ๑๐.๔๕ น.

“สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม”

ช่วงบ่าย ภาคที่ ๔ การสร้างสรรผลงานหนังสือ “พุทธพลิกโลก”
บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร

เริ่มต้นอารัมภบทด้วยการเล่าเรื่องมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการของพระพุทธเจ้า เรื่องสมบัติจักรพรรดิ ๗ ประการ โดยเชื่อมโยงมาสู่กษัตริย์ไทยแต่ละพระองค์ที่มีคติในการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระโพธิสัตว์

จากนั้นจึงให้พระสงฆ์ในโครงการทั้ง ๔ กลุ่ม ได้นำเสนอโครงร่างงานเขียนบทความของตัวเองที่หน้าห้องบรรยาย กลุ่มละ ๓ บทความ ซึ่งเป็นงานที่พระวิทยากรได้มอบหมายไว้ตั้งแต่เมื่อวาน เช่น เรื่อง “มองเหรียญอย่างชาญฉลาด” ของกลุ่มประสูติ เรื่อง “มรรคง่าย” ของกลุ่มตรัสรู้ เรื่อง “ล้อหยุด... พุทธล่ม” ของกลุ่มปฐมเทศนา หรือ เรื่อง “ทำไมธรรมทูต” ของกลุ่มปรินิพพาน

เมื่อใกล้หมดเวลาพระวิทยากรได้กล่าวสรุปผลงานของทั้ง ๔ กลุ่มที่นำเสนอ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและให้กำลังใจ จากนั้นจึงเปิดให้ถามคำถาม

พระก้าว ปญฺญาทีโป ถามว่า งานเขียนบทความทางวิชาการนี้จะนำลงหนังสือได้กี่เรื่อง พระอาจารย์ตอบว่า ขอให้เขียนเถิด ถ้าเป็นเรื่องดีๆ สามารถลงได้ทุกเรื่อง

พระครูสังฆรักษ์ไพบูลย์ ถามว่า งานเขียนบทความทางวิชาการนี้สามารถเขียนได้เมื่อไหร่แล้วส่งได้เมื่อไหร่ พระอาจารย์ตอบว่า เขียนไปแล้ว เพราะการวางโครงเรื่องก็คือการเริ่มเขียนแล้ว ปัญหาของนักเขียนมือไหร่คือ ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี แต่ตอนนี้ทุกท่านได้เริ่มไปแล้ว แล้วก็เสร็จก็สามารถส่งได้เลย

พระครูสมุห์บุญมา อาทโร ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ว่า หลังพระนางสิริมหามายาทิวงคต แล้วใครเป็นคนให้นมเลี้ยงดูเจ้าชายสิทถัตธะราชกุมาร พระอาจารย์ตอบว่า ในปฐมสมโพธิกถา กล่าวไว้ว่า ได้มีการจัดนางนม ๖๐ คน ที่มีลักษณะเว้นจากโทษทั้งหลาย เช่น ไม่สู่งไป ไม่เตี้ยไป ไม่อ้วนไป ไม่ผอมไป ไม่ขาวไป ไม่ดำไป เป็นต้น มาถวายพระถัญธาราแก่พระโพธิสัตว์ แต่พระผู้ที่รับผิดชอบจริงๆ คือ พระน้านางปชาบดีโคตมี เพราะในพุทธประวัติทัศนศึกษาของท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรม ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อพระนางสิริมหามายาทิวงคต พระนางปชาบดีโคตมีทรงเป็นธุระบำรุงสิทธัตถกุมารด้วยพระองค์เอง ส่วนลูกของตน คือ นันทกุมาร นำไปให้นางนมให้นมแทน

เมื่อถึงเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. พระวิทยากรจึงได้ยุติการบรรยายลง เป็นการปิดในหัวข้อ “สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม”

ผู้สรุปบันทึก พระมหาเศรษฐศิริ ปภสฺสโร ผู้ช่วยเลขานุการ พระธรรมทูตรุ่น ๖

view

สถิติ

เปิดเว็บ21/07/2011
อัพเดท19/07/2015
ผู้เข้าชม302,864
เปิดเพจ324,544

ปฎิทิน

« April 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐
view