http://ia600506.us.archive.org/16/items/suadmonnet-plengmon1/17..mp3 http://www.bodhigaya980.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 คลังภาพ

 คณะปรึกษากิตติมศักดิ์

 ติดต่อเรา

ห้องธรรมวิจัยพุทธิพโล

พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี แคว้นวังสะ โดย พระอาจารย์สุชิน สุทฺธจิตฺโต ดร. วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยายเรื่อง การเขียนในพุทธศาสนา ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

กาสีปริทัศน์ โดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

“เทคนิคการเขียนบทความ” โดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

ศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีกับการแก้ปัญหาสังคม โดย พระเมธีวรญาณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาปาฏลีบุตร โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร

บรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต ดร. วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม วันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บรรยายเรื่อง “สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม" ภาคที่ ๓ และ ๔ บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๓ และ ๔ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

“สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม” ภาคที่ ๑ และภาคที่ ๒ บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาลุมพินีวัน โดย พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธภพุทธภูมิศึกษา เมืองราชคฤห์ โดย พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ดร. บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษานครกบิลพัสดุ์ และพุทธภูมิศึกษาเทวทหนคร โดย พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ บรรยายแทนโดย พรุครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บรรยายเรื่ื่อง ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ โดย พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที, ปธ. ๙, พธ.ม.) วันที่ ๕ และ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาปิปผลาหวา โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต บรรยายเมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภููมิศึกษานครสาเกตุ โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต บันทึกการบรรยายเมื่อช่วงบ่าย วันที่๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ บรรยายโดย พระเมธีวรญาณ

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อฯ บรรยายโดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาเมืองไวสาลี โดย พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ, ดร. รับหน้าที่บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ธรรมชาติบำบัด บรรยายโดย คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์

บันทึกการบรรยาย พุทธภูมิศึกษาเมืองนาลันทา โดย พระครูปริยัติธรรมวิเทศ ดร., บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ประติมากรรมนำการเผยแผ่ บรรยาโดยพระาชรัตนรังษี

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ การบริหารแบบนักการทูต บรรยาโดยพระราชรัตนรังษี

พุุทธภูมิศึกษากุสินารา โดย พระครูนิโครธบุญญากร ๑๔ ๑๕ ๑๖ กรกฏาคา พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาสาวัตถี โดย ท่านพระครูปริยัติโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๘ ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธพลิกโลก : สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม บรรยายโดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร

ธรรมวิภาพ บรรยายโดย คุณสุรจิต จามรมาน

วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูวรธรรมานุกิจ

ธรรมวิภาพ โดย คุณสุรจิต จามรมาน

ธัมมจักกัปปวัตนสูตรวิเคราะห์ โดย พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์

การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อวิทยุ โดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

พระไตรปิฎกศึกษา โดย พระมหา ดร.ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล

พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาสังคม โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

การแสดงธรรมและการเผยแผ่: หน้าที่สำคัญของพระธรรมทูต โดย พระราชปฏิภาณมุนี

AEC เชื่อมการค้าพระพุทธศาสนาเชื่อมสุวรรณภูมิ โดย คุณสุภชัย วีระภุชงค์

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ แดนพุทธภูมิ

เตรียมพร้อมสู่ห้องเรียนพระพุทธเจ้า

เมืองโกสัมพี

ย้อนรอยประวัติศาสตร์นครสาวัตถี

พุทธสาวก-สาวิกา และโบราณสถานนครสาวัตถี

การอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาฮินดีในชีวิตประจำวัน

พระไตรปิฎกศึกษาเชิงวิเคราะห์และพุทธวิธีการสอน

สัมภาระวิบาก กว่าจักเป็นพระพุทธเจ้า

Buddhism in India at Kusinagar and Myanmar

ธรรมภาคภาษาอังกฤษ

พุทธสุขภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ

พุทธศิลป์สถาปัตยกรรม

ศิลปะการออกแบบตกแต่งภายในเชิงพุทธ

ภูษาภารตาภรณ์

อาคารสวยด้วยสถาปัตย์

บทความน่าสนใจ

สนทนากับ พระครูสุตตธรรมประภาส

สนทนากับ พระอาจารย์ใส สุรปญฺโญ

"เปะปะกถา" หรือ "จับฉ่ายเทศนา" โดย พระเดชพระคุณ พระเทศโพธิวิเทศ

สัมภาษณ์ พระอธิการภีรธรรม ชินวํโส พรธรรมทูตรุ่นที่ ๖

ตัวอย่างบทความจาก วิชาเขียนบทความทางพุทธศาสนา โดยพระประสิทธิ์

สนธนากับพระศรีธนนชัย สันตมโน

พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาพาราณสี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

ด.ร.เอ็มเบ็คก้า ผู้นำชาวพุทธยุคใหม่ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษานาลันทา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาไวศาลี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาเมืองปาฏลีบุตร บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาราชคฤห์ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาเมืองสาเกต บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

อนาคาริกธรรมปาละวีรบุรุษชาวพุทธ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

มหาตมะคานธี วีรบุรุษชาวอินเดีย บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาลุมพินี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษากบิลพัสดุ์อินเดีย บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาสาวัตถี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พระเจ้าอโศกมหาราชจักรพรรดิ์ชาวพุทธ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษากุสินารา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

ตระหนักรู้คุณของพระพุทธเจ้า

องคุลิมาล (อหิงสา)...ยุติความรุนแรงด้วยความไม่รุนแรง

กฏศาสนา กฏวัฒนธรรม กฎหมาย ดูแลโลกได้อย่างไร

อปริหานิยธรรมสร้างสังคมเข้มแข็ง

คุณของพระพุทธเจ้ากับความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระเทพโพธิวิเทศ

บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

บันทึกการบรรยายโดยสรุปได้ดังนี้

เรื่อง พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา ตอนที่ ๑
โดย พระเทพโพธิวิเทศ
บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร ดร. 

เกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน
กล่าวถึงวันรักษะพันธะ เป็นรักษาความสัมพันธ์กันระหว่างพี่น้องที่จะต้องผูกพันกันยาวนานตลอดชีวิต
จากนั้นได้กล่าวถึงการไปร่วมงานแสดงตัวเป็นพุทธมามกะและสมโภชน์พระสถูปเจดีย์ที่ชุมชนหัตถีคาม พร้อมทั้งอธิบายถึงพุทธคยา มาจากศัพท์ว่า พุทธ / กายา

พุทธคยาเป็น ๑ ใน ๑๖ แห่งที่สาธุชนอุทิศส่วนบุญให้บรรพบุรุษ ถือว่าที่บริเวณโดยรอบต้นศรีมหาโพธิ์เป็นมหาสังฆารามอยู่ถึง ๓๐ วัด หลังจากถึงมุสลิมคุกคามถึงพวกพราหมณ์รังแกในที่สุดก็ถูกยึดครองไปเป็นเวลายาวนาน
มีบุคคลสำคัญท่านหนึ่งชื่อ ท่านพุทธโฆสะ เป็นศิษย์ของพระเรวตะเป็นชาวพุทธคยาได้ไปเรียนภาษาสิงหลที่ลังกาและได้เรียนพระไตรปิฏกแปลกลับมาเป็นภาษามคธอีกครั้งหนึ่ง
ได้อธิบายนิยามเกี่ยวกับพุทธคยาไว้อย่างน่าสนใจว่า
เมืองบำเพ็ญทุกกรกิริยา
การเข้าถึงต้องเข้าถึง ๘ เข้าถึง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถึงที่ และถึงธรรม ในส่วนภูเขาดงคสิริ อินเดียเรียกว่า ตังคสิริ ข้างบนยอดมีสถูปของพระเจ้าอโศกมหาราชถึง ๙ องค์
เมืองตำราข้าวมธุปรายาส
จะทำการบูชาในที่พิเศษเท่านั้นและต่อเทพที่มีศักดิ์ใหญ่ สิ่งที่นิยมอธิษฐานคือได้สามีที่เสมอกันได้ลูกขอให้เป็นผู้ชาย
เมืองทรงลอยถาดอธิษฐาน 
ซึ่งพระมหาบุรุษไม่ได้ยึดติดในลาภสักการะแม้นถาดจะมีค่าถึงหนึ่งแสน ถือเป็นแบบอย่างของสมณะในการไม่ยึดติดในลาภสักการะหรือเห็นแก่ลาภ
เมืองศาสดาจารย์ตรัสรู้
พระองค์ได้ต่อสู้กับพระยามารในตอนกลางวันชนะในยามเย็นและชนะกิเลสในยามรุ่ง มารมี ๒ อย่างคือ มารที่เป็นเทพชั้นสูง ๕-๖ โมงเย็น พระอาทิตย์ยังไม่ลับของฟ้า และกิเลสมาร
พร้อมได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้อนวอนกับการอธิษฐาน การอ้อนวอนคือขอลูกเดียว เหมือนมะม่วงชื้อก็ไม่ชื้อเล่นขอลูกเดียว และไม่ปลูกด้วย ส่วนการอธิษฐาน ต้องปลูกพร้อมทั้งรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยด้วย
เมือง ๗ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ 
พระองค์ได้เสวยวิมุตติสุข ในสถานที่ ๗ แห่งใน ๗ สัปดาห์ และทรงยืนมองไม้โพธิ์โดยไม่กระพริบตาถึง ๗ วัน
เมืองสถิตพระพุทธเมตตา 
พระพุทธรูปเป็นหินแกรนิตสีดำแกะ ตามความเข้าใจในปีที่สร้างยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันโดยได้ยกตัวอย่างประวัติศาสตร์ ระหว่างกษัตริย์สสังกา และราชวงศ์ปาละ และพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยเดียวกันคือพระพุทธรูปปางภูมิสัมผัสที่เมืองกุสินารา
เมืองภาวนาใต้ร่มโพธิศรี
การทำสมาธิสามารถก้าวสู่สภาวจิตที่นิ่งได้เร็วมากเพราะเป็นสถานที่พิเศษ แต่ก็มีหลายคนเหมือนกันที่มีปัญหาเกี่ยวกับเสียงในสถานที่รบกวนจนภาวนาไม่ได้อย่างที่ตั้งใจ
เมืองมหาเจดีย์สูงเสียดฟ้า 
ได้กล่าวถึงการมาทำบุญของพี่น้องพุทธศาสนิกชนประเทศต่างๆที่พุทธคยาและการบูรณะ
เมืองลอยชฏาสามฤษี
ได้กล่าวถึงฤษีชฏิลสามพี่น้อง คือ อุรุเวลากัสสปะ คยากัสสปะ และนทีกัสสปะ
เมืองเขาพรหมโยนีน่าศึกษา 
เป็นที่ทำพิธีของผู้เกิดวรรณพราหมณ์จะขึ้นไปคล้องสายยันต์โยงประทีป และพระพุทธเจ้าได้เคยทรงแสดงอาทิตตปริยาสูตรที่นี้ด้วย
เมืองเนรัญชรานทีทราย
ซึ่งมีความลึกถึง ๓ ลำไม้ไผ่ แต่เดียวนี้ตื้นเขินมากจะมีน้ำมากในฤดูฝน เห็นทรายในฤดูแล้ง
เมืองน้อมใจกายแนบพระธรรม 
หมายถึงธรรมะกลางๆ ไม่สุดโต่งจนเกินไป ไม่หย่อนยานจนเกินไป
เมืองเวรกรรมย้ำชาดก 
มาดูที่อินเดียเป็นตัวอย่างสอนธรรมะบ้านไม่มีที่อยู่ไม่มี นอนตามกำแพง ร้องโอดโอย เป็นธรรมะที่มีตัวตน
เมืองสวรรค์บนบก นรกบนดิน
บางคนมาแบบเทวดา บางคนมาเหมือนสัตว์นรกเจดีย์ก็อยู่ไกล้แต่ไม่มีโอกาสได้กราบได้ไหว้

ช่วงบ่าย พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา
โดย พระเทพโพธิวิเทศ
บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร

เกริ่นนำก่อนเข้าบทเรียน
ได้กล่าวถึงการเผยแผ่ในสมัยเริ่มต้นได้พูดถึงความลำบากของพระวิทยากรในการค้นคว้าหาข้อมูล รวมทั้งการผลิตพระนักวิทยากร เส้นทางในการเดินทางไปพุทธสถานต่างๆว่าจะบรรยายอะไรอย่างไรตลอดระยะทาง
ส่วนเนื้อหาในภาคบ่ายนั้นได้กล่าวถึงประวัติของพุทธคยา ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา โดยพระเจ้าอโศกมาสักการะและได้สร้างพระสถูปขนาดย่อมๆเพื่อบูชา และสมัยพระเจ้าหุวิชกะได้สร้างเสริมเป็นสถูปใหญ่
ปีพ.ศ. ๙๔๕ หลวงจีนฟานเหียนมาสักการะ ปีพ.ศ. ๑๑๗๐ หลวงจีนถังซัมจั๋ง เดินทางมาสักการะและพูดถึงความมหัศจรรย์ของพุทธคยาไว้มากมาย
ปีพ.ศ. ๑๔๙๑ อมรเทวพราหณ์ แห่งเมืองมัลละได้ออกแบบมหาเจดีย์ไว้เพื่อสะดวกต่อการบูรณะ
ปีพ.ศ. ๑๕๗๘/๑๖๒๒ พม่าส่งคณะช่างมาบูรณะพุทธคยามีชีวิตสดใสขึ้นมาอีกครั้ง
ปี พ.ศ. ๑๗๖๐ อิสลามบุกลำลายพุทธสถานพังลงเป็นครั้งที่ ๒ และถูกทอดทิ้งนานหลายร้อยปี 
ปีพ.ศ. ๒๑๓๓ หลุดจากมือชาวพุทธ
ปีพ.ศ. ๒๔๒๓ มีการปฏิสังขรณ์ ๔ ปีจึงแล้วเสร็จ
ปีพ.ศ. ๒๔๓๓ ฝรั่งอังกฤษชาวพุทธแต่งหนังสือ The Light Of Asia 
ปีพ.ศ. ๒๔๓๔ ท่านธัมมปาละ เรียกร้องสิทธิของความเป็นเจ้าของพุทธศาสนาจึงเกิดขบวนการกอบกู้พุทธคยาขึ้น และเดินทางออกปราศรัยไปในหลายประเทศที่เป็นชาวพุทธ ในพ.ศ. ๒๔๔๕ ชาวพุทธเริ่มมีพลังเกิดการเคลือนไหวไปทั่วโลก
ท่านมหาตมคานธี และนักปราชญ์ชื่อระพินทรนาถ แสดงความเห็นเป็นกำลังใจให้ชาวพุทธ
ปีพ.ศ. ๒๔๙๖ พราหมณ์มหันต์ ได้ยกพุทธคยาคืนให้ชาวพุทธ
ปีพ.ศ. ๒๔๙๙ เตรียมฉลอง ๒๕๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้
ปีพ.ศ. ๒๕๓๗ ประกาศเป็นมรดกโลก
ปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ฉลองใหญ่พุทธชยันตรี

บันทึกการบรรยายโดยสรุปโดย
พระมหาเศรษฐศิริ ปภสฺสโร พระธรรมทูตรุ่นที่ ๖ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มปฐมเทศนา

view

สถิติ

เปิดเว็บ21/07/2011
อัพเดท19/07/2015
ผู้เข้าชม302,854
เปิดเพจ324,534

ปฎิทิน

« April 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐
view