http://ia600506.us.archive.org/16/items/suadmonnet-plengmon1/17..mp3 http://www.bodhigaya980.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 คลังภาพ

 คณะปรึกษากิตติมศักดิ์

 ติดต่อเรา

ห้องธรรมวิจัยพุทธิพโล

พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี แคว้นวังสะ โดย พระอาจารย์สุชิน สุทฺธจิตฺโต ดร. วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยายเรื่อง การเขียนในพุทธศาสนา ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

กาสีปริทัศน์ โดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

“เทคนิคการเขียนบทความ” โดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

ศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีกับการแก้ปัญหาสังคม โดย พระเมธีวรญาณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาปาฏลีบุตร โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร

บรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต ดร. วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม วันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บรรยายเรื่อง “สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม" ภาคที่ ๓ และ ๔ บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๓ และ ๔ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

“สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม” ภาคที่ ๑ และภาคที่ ๒ บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาลุมพินีวัน โดย พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธภพุทธภูมิศึกษา เมืองราชคฤห์ โดย พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ดร. บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษานครกบิลพัสดุ์ และพุทธภูมิศึกษาเทวทหนคร โดย พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ บรรยายแทนโดย พรุครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บรรยายเรื่ื่อง ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ โดย พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที, ปธ. ๙, พธ.ม.) วันที่ ๕ และ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาปิปผลาหวา โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต บรรยายเมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภููมิศึกษานครสาเกตุ โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต บันทึกการบรรยายเมื่อช่วงบ่าย วันที่๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ บรรยายโดย พระเมธีวรญาณ

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อฯ บรรยายโดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาเมืองไวสาลี โดย พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ, ดร. รับหน้าที่บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ธรรมชาติบำบัด บรรยายโดย คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์

บันทึกการบรรยาย พุทธภูมิศึกษาเมืองนาลันทา โดย พระครูปริยัติธรรมวิเทศ ดร., บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ประติมากรรมนำการเผยแผ่ บรรยาโดยพระาชรัตนรังษี

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ การบริหารแบบนักการทูต บรรยาโดยพระราชรัตนรังษี

พุุทธภูมิศึกษากุสินารา โดย พระครูนิโครธบุญญากร ๑๔ ๑๕ ๑๖ กรกฏาคา พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาสาวัตถี โดย ท่านพระครูปริยัติโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๘ ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธพลิกโลก : สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม บรรยายโดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร

ธรรมวิภาพ บรรยายโดย คุณสุรจิต จามรมาน

วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูวรธรรมานุกิจ

ธรรมวิภาพ โดย คุณสุรจิต จามรมาน

ธัมมจักกัปปวัตนสูตรวิเคราะห์ โดย พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์

การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อวิทยุ โดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

พระไตรปิฎกศึกษา โดย พระมหา ดร.ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล

พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาสังคม โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

การแสดงธรรมและการเผยแผ่: หน้าที่สำคัญของพระธรรมทูต โดย พระราชปฏิภาณมุนี

AEC เชื่อมการค้าพระพุทธศาสนาเชื่อมสุวรรณภูมิ โดย คุณสุภชัย วีระภุชงค์

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ แดนพุทธภูมิ

เตรียมพร้อมสู่ห้องเรียนพระพุทธเจ้า

เมืองโกสัมพี

ย้อนรอยประวัติศาสตร์นครสาวัตถี

พุทธสาวก-สาวิกา และโบราณสถานนครสาวัตถี

การอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาฮินดีในชีวิตประจำวัน

พระไตรปิฎกศึกษาเชิงวิเคราะห์และพุทธวิธีการสอน

สัมภาระวิบาก กว่าจักเป็นพระพุทธเจ้า

Buddhism in India at Kusinagar and Myanmar

ธรรมภาคภาษาอังกฤษ

พุทธสุขภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ

พุทธศิลป์สถาปัตยกรรม

ศิลปะการออกแบบตกแต่งภายในเชิงพุทธ

ภูษาภารตาภรณ์

อาคารสวยด้วยสถาปัตย์

บทความน่าสนใจ

สนทนากับ พระครูสุตตธรรมประภาส

สนทนากับ พระอาจารย์ใส สุรปญฺโญ

"เปะปะกถา" หรือ "จับฉ่ายเทศนา" โดย พระเดชพระคุณ พระเทศโพธิวิเทศ

สัมภาษณ์ พระอธิการภีรธรรม ชินวํโส พรธรรมทูตรุ่นที่ ๖

ตัวอย่างบทความจาก วิชาเขียนบทความทางพุทธศาสนา โดยพระประสิทธิ์

สนธนากับพระศรีธนนชัย สันตมโน

พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาพาราณสี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

ด.ร.เอ็มเบ็คก้า ผู้นำชาวพุทธยุคใหม่ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษานาลันทา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาไวศาลี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาเมืองปาฏลีบุตร บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาราชคฤห์ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาเมืองสาเกต บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

อนาคาริกธรรมปาละวีรบุรุษชาวพุทธ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

มหาตมะคานธี วีรบุรุษชาวอินเดีย บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาลุมพินี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษากบิลพัสดุ์อินเดีย บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาสาวัตถี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พระเจ้าอโศกมหาราชจักรพรรดิ์ชาวพุทธ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษากุสินารา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

ตระหนักรู้คุณของพระพุทธเจ้า

องคุลิมาล (อหิงสา)...ยุติความรุนแรงด้วยความไม่รุนแรง

กฏศาสนา กฏวัฒนธรรม กฎหมาย ดูแลโลกได้อย่างไร

อปริหานิยธรรมสร้างสังคมเข้มแข็ง

คุณของพระพุทธเจ้ากับความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย

สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม วันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม วันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

การบรรยายในเรื่อง สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เนื้อหาสาระโดยสรุปตอนที่ ๑ 

ปัญหาการศึกษาพุทธประวัติในปัจจุบัน คือ การเรียนที่ผลโดยไม่สนใจเหตุ อย่างการเรียนพระพุทธศาสนาในบ้านเรา เรามักจะเรียนธรรมอันเป็นผล หรือถ้าเรียนพุทธประวัติก็เรียนเฉพาะเนื้อหาในพระชาติสุดท้าย แต่ไม่ได้ศึกษาเหตุ คือ การสร้างบารมีก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้า ดังนั้นจึงไม่ค่อยประกอบด้วยศรัทธาอันมั่นคง จากนั้นท่านอาจารย์จึงได้เล่าถึงความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าอันมีประการต่างๆ ว่าทั้งหมดนั้นคู่ควรแล้วเพราะพระองค์สร้างบารมีมาอย่างยิ่งยวดจริงๆ

ความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า คือ เวลาเทศน์ พระองค์จะตรัสภาษาเดียวคือ ภาษามคธ แต่เมื่อออกจากพระโอษฐ์กระทบโสตของเหล่าสัตว์ สัตว์ทั้งหลายจะได้ยินเป็นภาษาของตัวเองทั้งหมด แล้วพระสุรเสียงของพระองค์จะไพเราะยิ่งกว่านกการะเวก ซึ่งเสียงของนกการะเวกเมื่อส่งเสียงย่อมสามารถสะกดป่าทั้งป่าได้

จากนั้นท่านอาจารย์ได้แจกแจงเรื่องการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยแบ่งเป็นระยะกาล ๕ ช่วง คือ

. พาหิรนิทาน คือ เรื่องราวการบำเพ็ญบารมีภายนอกช่วงเวลาที่มีพระพุทธศาสนา

. อัชฌัตติกนิทาน คือ เรื่องราวการบำเพ็ญบารมีในช่วงเวลาที่มีพระพุทธเจ้า

. มหานิทาน คือ ๗ อสงไขย ที่พระโพธิสัตว์ทรงอธิษฐานตั้งพระสัมมาสัมโพธิญาณ

. อติทูเรนิทาน นิทานที่ไกลยิ่ง คือ ๙ อสงไขย ที่พระโพธิ์สัตว์ทรงประกาศความปรารถนาพระสัมมาสัมโพธิญาณ

. อวิทูเรนิทาน นิทานที่ไม่ไกล คือ เรื่องราว ๔ อสงไขยกำไรแสนมหากัป หลังจากพระโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยากรณ์

(การนับ อสงไขย สามารถกำหนดนับได้ดังนี้ คือ ๑ ตามด้วย ๐ จำนวน ๑๔๐ ตัว เท่ากับ ๑ อสงไขย คือเวลาเท่ากับหนึ่งรอบของโลกตั้งแต่การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป)

จากนั้นท่านอาจารย์ได้วิจัยพระสูตรชื่อ จูฬปโทปมสูตร เป็นพระสูตรที่อุปมาด้วยรอยเท้าช้าง ซึ่งโดยใจความ คือ การอุปมาว่า แม้จะมีสัตว์อยู่มากมายในป่าใหญ่ แต่ก็ไม่มีรอยเท้าของสัตว์ใดที่จะยิ่งใหญ่เกินกว่ารอยเท้าของช้าง เหมือนในโลกที่แม้จะมีพระราชามหากษัตริย์ พวกพราหมณ์มหาศาลทั้งหลาย พวกพ่อค้ามหาเศรษฐี หรือพวกสมณะชีพราหมณ์ทั้งหลาย ก็ไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่เกินไปกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ท่านยกพระสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า ว่าไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพระองค์ หรือแม้แต่เสมอเหมือนก็ยังไม่มี ก่อนที่ท่านจะได้พาเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องสัมภาระวิบาก คือ กว่าจักได้เป็นพระพุทธเจ้า ในภาคบ่ายต่อไป (ยุติการเรียนการสอนในเวลา ๑๑.๐๐ น.)

เนื้อหาสาระโดยสรุปตอนที่ ๒

เริ่มต้นท่านได้กล่าวถึงเรื่อง “กรรม” โดยบอกการให้ผล ๔ ระดับ คือ

. ระดับจิตใจ เช่น ให้ความสุข ความทุกข์ ความอิ่มเอิบ ความเครียด ความเศร้าหมอง ความกังวล เป็นต้น

. ระดับบุคลิกภาพ คือ การแสดงออกในลักษณะต่างๆ เช่น ลักษณะหยาบกระด้าง ลักษณะเหี้ยมโหด หรือลักษณะอ่อนโยน เป็นต้น

. ระดับโลกธรรม เช่น ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข์ เป็นต้น

. ระดับสิ่งแวดล้อม คือ ทำให้ผู้ที่อยู่รอบตัวเดือดร้อนหรือสุขไปด้วย เป็นต้น

จากนั้นจึงได้เข้าสู่เนื้อหาเรื่อง สัมภาระวิบาก กว่าจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งกล่าวโดยบารมี ๑๐ เมื่อสรุปสามารถรวมลงได้ในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ โดยบารมี คือ การกระทำอันยิ่งยวด มีการปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลอย่างชัดเจน

ยกตัวอย่างของการให้ทาน

การให้ทานเพราะความโกรธ ไม่จัดเป็นทานบารมี เพราะจิตประกอบด้วยโทสะ

การให้ทานโดยไม่รู้เหตุรู้ผลหรือโดยไม่ได้ใคร่ครวญพิจารณา ก็ไม่นับเป็นบารมี เพราะจิตมีโมหะ

การให้ทานเพราะกลัว ก็ไม่เป็นบารมี หรือการให้ตามประเพณีก็ไม่นับเป็นบารมีเช่นกัน

ทานบารมีจะมีผลมากก็เพราะมีศีลกำกับ เนกขัมมะถ้ามีปัญญากำกับก็จะมีผลมาก เป็นต้น

จากนั้นท่านได้แทรกข้อคิดเรื่องนิสัยบางอย่างของคนไทย โดยเล่าว่าเมื่อ ๔๐ ปีก่อน มีนักจิตวิทยาของอเมริกา มีการวิจัยนิสัยของคนไทย ซึ่งพบว่าคนไทยมีนิสัยพิเศษอย่างหนึ่ง คือ มีความริษยา คือ เห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้ จากนั้นท่านได้กล่าวถึงเหตุแห่งความขัดแย้ง ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเหตุแห่งการขัดแย้งไว้ว่า เพราะความตระหนี่ ๑ และความอิจฉา ๑ โดยท่านอาจารย์ได้ขยายความเรื่องความตระหนี่ ๕ ประการ คือ ตระหนี่ที่อยู่ ตระหนี่พวกพ้องหรือบริวาร ตระหนี่ผลประโยชน์ ตระหนี่เกียรติคุณ และตระหนี่ข้อมูลหรือความรู้

จากนั้นท่านได้กล่าวถึง “สามัญผลสูตร” โดยมีเจตนาที่จะให้พระสงฆ์ในโครงการได้เห็นประโยชน์ของการบวชซึ่งสามารถเห็นได้ในปัจจุบัน เช่น ทันทีที่บวชแล้วแม้แต่พ่อแม่พระราชาก็ต้องกราบไหว้ ไม่ต้องเป็นคนรับใช้ใคร ไม่ต้องเสียภาษาอากร เป็นต้น

พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความพิเศษอันเกิดจากการสร้างบารมีมาอย่างยอดเยี่ยม คือ พระญาณอันไม่เป็นสาธารณะ ๖ ประการ เรียกว่า "อสาธารณญาณ ๖" หมายถึง ญาณ ๖ ที่ไม่มีแก่ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสาวกทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย แต่ญาณทั้ง ๖ ญาณนี้จะบังเกิดมีได้กับบุคคลผู้ได้ตรัสรู้เป็น " พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า" แล้วเท่านั้น ได้แก่

. อินทริยปโรปริยัตตญาณ ญาณหยั่งรู้อินทรีย์อันยิ่งหย่อนของสัตว์

. อาสยานุสยญาณ ญาณหยั่งรู้อนุสัยคือความน้อมใจไปทั้งทางดีทางชั่ว และอนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานมีกามราคะ เป็นต้น มีอวิชชาเป็น ที่สุด

. ยมกปาฏิหิรญาณ ญาณอันทำให้สามารถแสดงปาฏิหาริย์ได้ คือปาฏิหาริย์เนื่องด้วยธาตุน้ำและธาตุไฟ แสดงออก พร้อมกัน

. มหากรุณาสมาบัตติญาณ ญาณในการเข้าสมาบัติ มีมหากรุณาเป็นอารมณ์

. สัพพัญญุตญาณ ญาณคือความ เป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวง

. อนาวรณญาณ ญาณอันไม่มีความข้องขัดไม่มีเครื่องกั้น

จากนั้นท่านอาจารย์ได้บอกถึงเหตุแห่งการมีปัญญาในปัจจุบัน โดยยกพระดำรัสของพระพุทธเจ้ามากล่าวว่า “เหตุแห่งการมีปัญญาในปัจจุบันว่า คบหาบัณฑิต ๑ และหลีกหนีคนพาลอีก ๑”

ท่านอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ถามปัญหา

พระใส สุรปญฺโญ (ประธานรุ่น) ถามว่า หมอที่ทำหมันสัตว์ถือว่าเป็นกรรมคือบาปหรือไม่ พระอาจรย์ท่านตอบว่า ก็ต้องดูที่เจตนา แต่โดยปกติการทำร้ายอวัยวะสัตว์ โดยไม่ได้รับความยินยอม ก็ย่อมถือว่าเป็นการเบียดเบียน ซึ่งก็เป็นเหตุให้เกิดวิบากกรรม

พระอัทธกฤษตย์ จตุภทฺโท (จากเชียงใหม่) ถามเรื่องความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละประเภทว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง พระอาจารย์ตอบว่า แตกต่างกันในเรื่องของขนาดพระวรกาย อายุขัย พาหนะการออกบวช ขนาดของพุทธบริษัท เป็นต้น แต่ที่ไม่แตกต่างกันคือพระธรรมที่ทรงตรัสรู้

จากนั้นท่านอาจารย์ได้เล่าเรื่องกรรมการปรามาสพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์ จนเป็นเหตุให้พระองค์ต้องบำเพ็ญทุกรกิริยาอยู่ถึง ๖ ปี ซึ่งถือว่านานที่สุดในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ผ่านๆ มา 


บันทึกการบรรยายโดย พระเฉลิมชาติ ชาตวโร พระอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

view

สถิติ

เปิดเว็บ21/07/2011
อัพเดท19/07/2015
ผู้เข้าชม302,847
เปิดเพจ324,527

ปฎิทิน

« April 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐
view