http://ia600506.us.archive.org/16/items/suadmonnet-plengmon1/17..mp3 http://www.bodhigaya980.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 คลังภาพ

 คณะปรึกษากิตติมศักดิ์

 ติดต่อเรา

ห้องธรรมวิจัยพุทธิพโล

พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี แคว้นวังสะ โดย พระอาจารย์สุชิน สุทฺธจิตฺโต ดร. วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยายเรื่อง การเขียนในพุทธศาสนา ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

กาสีปริทัศน์ โดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

“เทคนิคการเขียนบทความ” โดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

ศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีกับการแก้ปัญหาสังคม โดย พระเมธีวรญาณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาปาฏลีบุตร โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร

บรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต ดร. วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม วันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บรรยายเรื่อง “สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม" ภาคที่ ๓ และ ๔ บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

สัมภาระวิบาก ตอนที่ ๓ และ ๔ โดย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

“สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม” ภาคที่ ๑ และภาคที่ ๒ บรรยายโดย พารณี เจียรเกียรติ ซึ่งบรรยายแทนโดย พระอาจารย์เฉลิมชาติ ชาติวโร วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาลุมพินีวัน โดย พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา ตอนที่ ๑ และ ๒ โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธภพุทธภูมิศึกษา เมืองราชคฤห์ โดย พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ดร. บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษานครกบิลพัสดุ์ และพุทธภูมิศึกษาเทวทหนคร โดย พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ บรรยายแทนโดย พรุครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บรรยายเรื่ื่อง ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ โดย พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที, ปธ. ๙, พธ.ม.) วันที่ ๕ และ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาปิปผลาหวา โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต บรรยายเมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธภููมิศึกษานครสาเกตุ โดย พระสุชิน สุทฺธจิตฺโต บันทึกการบรรยายเมื่อช่วงบ่าย วันที่๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ศึกษาวิเคราะห์งานพระอริยสงฆ์ บรรยายโดย พระเมธีวรญาณ

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อฯ บรรยายโดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาเมืองไวสาลี โดย พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ, ดร. รับหน้าที่บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ธรรมชาติบำบัด บรรยายโดย คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์

บันทึกการบรรยาย พุทธภูมิศึกษาเมืองนาลันทา โดย พระครูปริยัติธรรมวิเทศ ดร., บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ ประติมากรรมนำการเผยแผ่ บรรยาโดยพระาชรัตนรังษี

บันทึกการบรรยาย หัวข้อ การบริหารแบบนักการทูต บรรยาโดยพระราชรัตนรังษี

พุุทธภูมิศึกษากุสินารา โดย พระครูนิโครธบุญญากร ๑๔ ๑๕ ๑๖ กรกฏาคา พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธภูมิศึกษาสาวัตถี โดย ท่านพระครูปริยัติโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร วันที่ ๑๘ ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พุทธพลิกโลก : สุ จิ ปุ ลิ เพื่อปัญญาสู่ตนและสังคม บรรยายโดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร

ธรรมวิภาพ บรรยายโดย คุณสุรจิต จามรมาน

วิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูวรธรรมานุกิจ

ธรรมวิภาพ โดย คุณสุรจิต จามรมาน

ธัมมจักกัปปวัตนสูตรวิเคราะห์ โดย พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์

การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อวิทยุ โดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

พระไตรปิฎกศึกษา โดย พระมหา ดร.ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล

พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาสังคม โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

การแสดงธรรมและการเผยแผ่: หน้าที่สำคัญของพระธรรมทูต โดย พระราชปฏิภาณมุนี

AEC เชื่อมการค้าพระพุทธศาสนาเชื่อมสุวรรณภูมิ โดย คุณสุภชัย วีระภุชงค์

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ แดนพุทธภูมิ

เตรียมพร้อมสู่ห้องเรียนพระพุทธเจ้า

เมืองโกสัมพี

ย้อนรอยประวัติศาสตร์นครสาวัตถี

พุทธสาวก-สาวิกา และโบราณสถานนครสาวัตถี

การอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาฮินดีในชีวิตประจำวัน

พระไตรปิฎกศึกษาเชิงวิเคราะห์และพุทธวิธีการสอน

สัมภาระวิบาก กว่าจักเป็นพระพุทธเจ้า

Buddhism in India at Kusinagar and Myanmar

ธรรมภาคภาษาอังกฤษ

พุทธสุขภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ

พุทธศิลป์สถาปัตยกรรม

ศิลปะการออกแบบตกแต่งภายในเชิงพุทธ

ภูษาภารตาภรณ์

อาคารสวยด้วยสถาปัตย์

บทความน่าสนใจ

สนทนากับ พระครูสุตตธรรมประภาส

สนทนากับ พระอาจารย์ใส สุรปญฺโญ

"เปะปะกถา" หรือ "จับฉ่ายเทศนา" โดย พระเดชพระคุณ พระเทศโพธิวิเทศ

สัมภาษณ์ พระอธิการภีรธรรม ชินวํโส พรธรรมทูตรุ่นที่ ๖

ตัวอย่างบทความจาก วิชาเขียนบทความทางพุทธศาสนา โดยพระประสิทธิ์

สนธนากับพระศรีธนนชัย สันตมโน

พุทธภูมิศึกษาโกสัมพี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาพาราณสี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

ด.ร.เอ็มเบ็คก้า ผู้นำชาวพุทธยุคใหม่ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาพุทธคยา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษานาลันทา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาไวศาลี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาเมืองปาฏลีบุตร บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาราชคฤห์ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาเมืองสาเกต บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

อนาคาริกธรรมปาละวีรบุรุษชาวพุทธ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

มหาตมะคานธี วีรบุรุษชาวอินเดีย บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาลุมพินี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษากบิลพัสดุ์อินเดีย บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษาสาวัตถี บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พระเจ้าอโศกมหาราชจักรพรรดิ์ชาวพุทธ บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

พุทธภูมิศึกษากุสินารา บรรยายโดย พระครูนิโครธบุญญากร

ตระหนักรู้คุณของพระพุทธเจ้า

องคุลิมาล (อหิงสา)...ยุติความรุนแรงด้วยความไม่รุนแรง

กฏศาสนา กฏวัฒนธรรม กฎหมาย ดูแลโลกได้อย่างไร

อปริหานิยธรรมสร้างสังคมเข้มแข็ง

คุณของพระพุทธเจ้ากับความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาปาฏลีบุตร โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาปาฏลีบุตร โดย พระเทพโพธิวิเทศ บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร

บันทึกการบรรยายเรื่อง พุทธภูมิศึกษาปาฏลีบุตร โดย พระเทพโพธิวิเทศ

บรรยายแทนโดย พระครูนิโครธบุญญากร

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สรุปเนื้อหาได้ดังนี้

ท่านพระครูนิโครธบุญญากรได้เล่าเรื่องความเชื่อของคนอินเดียเกี่ยวกับต้นไม้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ โดยกล่าวว่า ต้นไม้ทุกต้นในอินเดีย ถ้ายังมีใบสีเขียว ชาวอินเดียจะถือว่ายังมีเทวดารักษาอยู่ คนอินเดียจะไม่ยอมตัดเด็ดขาด จะรอจนกว่าต้นจะตายใบเหี่ยวแห้งหมดแล้วจึงจะยอมตัด แต่ถ้าจะตัดหรือจะเคลื่อนย้ายจริงๆ จะต้องมีการทำพิธีกรรมขอขมาก่อนตัดหรือย้าย โดยพราหมณ์ประจำหมู่บ้านนั้นๆ ต้องเป็นผู้ประกอบพิธี จากนั้นท่านได้เล่าถึงเรื่องการย้ายต้นชงโค ที่เคยอยู่ตรงประตูหน้าวัดไทยกุสินารา ซึ่งต้นนี้ก็เชิญพราหมณ์ประจำหมู่บ้านมาช่วยทำพิธีย้ายเช่นกัน

จากนั้นจึงได้เริ่มเข้าสู่เนื้อหาเรื่องเมืองปาฏลีบุตร โดยกล่าวถึงการเกิดขึ้นของเมือง ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล โดยคำสั่งของพระเจ้าอชาตศัตรู ผู้ครองแคว้นมคธ ต่อมาหลังจากเปลี่ยนราชวงศ์จากราชวงศ์ของพระเจ้าพิมพิสาร มาเป็นราชวงศ์นันทะ ของกษัตริย์สูสูนาค (อดีตมหาอำมาตย์ของราชวงศ์พระเจ้าพิมพิสาร แต่เนื่องจากราชวงศ์ของพระเจ้าพิมพิสาร ลูกฆ่าพ่อถึง ๕ ชั่วคน ชาวเมืองจึงทนไม่ไหว จึงฆ่าล้างวงศ์ของพระเจ้าพิมพิสารทั้งหมด แล้วยกอำมาตย์สูสูนาคขึ้นเป็นกษัตริย์แทน) ซึ่งกษัตริย์สูสูนาค ได้สถาปนาเมืองปาฏลีบุตรเป็นเมืองหลวง แต่ก็ตั้งอยู่ได้ไม่นาน ราชวงศ์นันทะก็ล่มสลาย เพราะถูกข้าศึกตีเมืองแตก ต่อมาราชกุมารผู้รอดชีวิตของกษัตริย์ราชวงศ์นันทะ ชื่อจันทรคุปต์ (พระเจ้าปู่ของพระเจ้าอโศกมหาราช) ก็สามารถกลับมายึดเอาเมืองคืนได้สำเร็จ แล้วสถาปนาราชวงศ์ขึ้นใหม่เป็นราชวงศ์โมริยะ เมื่อพระเจ้าจันทรคุปต์มีศรัทธาออกบวชตามแบบลัทธิเชน ก็ให้โอรสเป็นกษัตริย์แทน คือ พระเจ้าพินทุสาร ในยุคนี้เมืองกุสินาราก็ถูกพระเจ้าพินทุสารผนวกเข้าเป็นหนึ่งในอาณาจักรของเมืองปาฏลีบุตร

ปัจจุบันเมืองปาฏลีบุตรเป็นเมืองหลวงของรัฐพิหาร ชื่อเมืองปัตนะ ซึ่งมาจากคำว่าพัฒนา โดยแม่น้ำคงคาในช่วงเมืองนี้มีความกว้าง ๑๒ กม. ซึ่งเป็นช่วงที่กว้างที่สุดของแม่น้ำคงคา จากนั้นท่านได้กล่าวประเด็นสำคัญของเมืองปาฏลีบุตรว่า

เมืองปัตนะ ปาฏลีบุตร

เมือง...สูงสุดพุทธศาสนา

เมือง...พุทธองค์ข้ามคงคา

เมือง...สังคายนาครั้งที่สามปรามอลัชชี

เมือง...นครหลวงรัฐพิหาร

เมือง...ฐานจักรพรรดิอโศกศรี

เมือง...โองการฯธรรมค้ำปฐพี

เมือง...บารมีเลิศล้ำธรรมยาตรา

เมือง...อโศการามนามประเสริฐ

เมือง...กำเนิดซิกส์ศาสน์สาขา

เมือง...อ้อนวอนพระแม่ทุรคา

เมือง...โกคาร์หอ่าโอ่หอโบราณ

เมือง...สะพานคานธียาวที่สุด

เมือง...ธรรมทูต ๙ ทัพขยับฐาน

เมือง...จารึกอโศกยกหลักการ

เมือง...ตำนานพุทธพยากร...

จากนั้นท่านพระครูนิโครธบุญญากรจึงได้กล่าวถึงประเด็นต่างๆ ให้พระสงฆ์ในโครงการได้รับทราบอย่างคร่าวๆ จากนั้นจึงได้กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอโศกมหาราช โดยได้กล่าวว่านักประวัติศาสตร์ได้จัดลำดับอัครมหาบุรุษของโลกไว้ ๖ ท่าน คือ

. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

. โสเครติส

. อริสโตเติล

. พระเจ้าอโศกมหาราช

. โรเจอร์ เบคอน

. อับราฮัม ลิงคอล์น

ซึ่งการที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้เป็นหนึ่งในนั้น ทำให้ชาวอินเดียมีความภาคภูมิใจมาก จนถึงกับใช้สัญลักษณ์ของพระเจ้าอโศกมหาราช คือ เสาอโศกและหัวสิงห์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาจนถึงปัจจุบัน

ช่วงเปิดโอกาสให้ถามปัญหา

พระใส สุรปญฺโญ (ประธานรุ่น) ถามว่า สามัคคีเภท แปลว่าอะไร ท่านอาจารย์พระครูฯ ตอบว่า แปลว่าการแตกแยก และพระใส ได้ถามอีกว่า พระเจ้าอโศกฆ่าพี่น้องถึง ๙๙ คน มีบุพกรรมอะไรให้ประจักษ์บ้างหรือไม่ ตอบ ไม่ได้มีการกล่าวถึงไว้ในคัมภีร์

พระครูสังฆรักษ์ไพบูลย์ กล่าวว่า อยากทราบประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราชในช่วงบั้นปลาย ว่าหลังจากสวรรคตแล้วท่านไปเกิดเป็นอะไรหรือได้บรรลุคุณธรรมใดหรือบ้างหรือไม่ ท่านอาจารย์พระครูฯ ตอบว่า พระเจ้าอโศกมหาราช คราวก่อนจะสวรรคต ได้ถูกโอรสชิงบัลลังก์ แล้วจับขังไว้ในห้องประทับ ซึ่งพระองค์ก็มีความห่วงใยพระพุทธศาสนามาก และมีอารมณ์ขุ่นมัวในขณะที่จะสวรรคต ดังนั้นหลังจากสวรรคตจึงไปเกิดเป็นงู

พระอัทธกฤษตย์ จตุภทฺโท (จากเชียงใหม่) ถามว่า ทำไมพระเจ้าอโศกมหาราช จึงต้องสร้างเจดีย์ถึง ๘๔,๐๐๐ องค์ ท่านอาจารย์พระครูฯ ตอบว่า เพราะ เป็นการบูชาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

พระเฉลิมราช ปญฺญาสิริ (เลขานุการประจำรุ่น) ถามว่า มหาวิทยาลัยตักศิลามีจริงหรือไม่ ท่านอาจารย์พระครูฯ ตอบว่า มีจริง ปัจจุบันที่แห่งนี้กลายเป็นเมืองโบราณ ในสมัยพุทธกาลคือแคว้นคันธาระ ที่ตักศิลาถือเป็นศูนย์รวมของสรรพศาสตร์ทั้งปวง โดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครอง

หลังจากมีการถามตอบกันเสร็จสิ้นลง ท่านพระครูนิโครธบุญญากรจึงได้ปิดการบรรยายในเรื่องพุทธภูมิศึกษานครปาฏลีบุตรลงเมื่อเวลา ๑๕.๔๐ น.

บันทึกการบรรยายโดย พระเฉลิมชาติ ชาติวโร พระอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

view

สถิติ

เปิดเว็บ21/07/2011
อัพเดท19/07/2015
ผู้เข้าชม303,715
เปิดเพจ326,126

ปฎิทิน

« May 2018»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐
view